Idrettsforbundet ønsker styrkede inkluderingstiltak i revidert nasjonalbudsjett

Postet av Norges Orienteringsforbund den 23. Apr 2024

Norges idrettsforbund sendte denne uken frem innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024. Dersom innspillene blir innfridd, vil dette bidra til mer inkludering og økt deltakelse i idrett og øvrige fritidsaktiviteter.


Norges idrettsforbund sendte denne uken frem innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024. Dersom innspillene blir innfridd, vil dette bidra til mer inkludering og økt deltakelse i idrett og øvrige fritidsaktiviteter.

Les NIFs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024 her.

– Vi vil gjøre norsk idrett enda bedre, for enda flere, på alle nivåer. Vårt mål er å skape livslang idrettsglede for alle, uansett forutsetninger, økonomi og resultatlister. Skal vi lykkes må de offentlige tilskuddene til inkluderingstiltak i idrett og andre fritidsaktiviteter styrkes, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug.

Økt tilskudd til aktivitetshjelpemidler

I år gikk potten for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med nedsatt funksjonsevne tom rekordtidlig, før utgangen av januar. Norges idrettsforbund forventer en betydelig styrking av denne ordningen for å sikre at alle som har behov for slike hjelpemidler kan motta støtte til formålet.

– Dagens praksis har først og fremst alvorlige konsekvenser for alle som er avhengige av hjelpemidler for å kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Uten hjelpemidler mister de i realiteten retten til fritid og deltakelse i samfunnet. Ordningen må derfor styrkes betydelig hvis myndighetenes mål om mangfold og inkludering i idretten og frivilligheten skal kunne innfris, sier Dalhaug.

Norges idrettsforbund foreslår:

  • At Stortinget tilfører ordningen 122 millioner kroner og dermed øker bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne over 26 år til 200 millioner kroner i 2024.
  • At ordningen gjennomgås og revideres for å ivareta de behovene den er ment å skulle dekke og samtidig gjøres funksjonell, relevant og bærekraftig.
  • At støtten til aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år må gjøres om til en overslagsbevilgning (alle som trenger støtte, skal kunne få den hjelpen de har behov for).

Regelstyrt momskompensasjon

De siste årene har regjeringen innfridd sine løfter om full momskompensasjon for varer og tjenester og til idrettslag som bygger egne idrettsanlegg. Det er gledelig. Samtidig forventer Norges idrettsforbund at regjeringen følger opp sine egne lovnader og sørger for at denne ordningen rettighetsfestes i tråd med regjeringserklæringen.

– Regjeringen, med støtte fra SV, har de siste årene sikret full momskompensasjon for varer og tjenester, men så lenge størrelsen på momskompensasjonen er avhengig av politiske vedtak i hvert statsbudsjett og en eventuell oppfølging i saldert budsjett, vil det fortsatt være en usikkerhet. En rettighetsfesting av merverdikompensasjonsordningen vil medføre en større grad av forutsigbarhet for idrettslagenes økonomi og være med på å holde deltakeravgiftene nede, sier Dalhaug.

Norges idrettsforbund foreslår:

  • At ordningene med merverdikompensasjon for varer og tjenester og til idrettslag som bygger egne anlegg rettighetsfestes

 

Økt tilskudd til oppfølging av handlingsplan for deltakelse

Regjeringen varslet i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 en handlingsplan for deltakelse. Det ble satt av 10 mill. kroner til oppfølging av tiltak i handlingsplanen. Planen skal legges frem om kort tid.

– I vårt innspill til statsbudsjettet for 2025 har vi bedt om at det settes av minimum 200 millioner kroner til å følge opp forslag og tiltak i denne handlingsplanen. Samtidig kan vi ikke vente til neste år før vi går i gang med dette viktige arbeidet. Derfor foreslår vi at det allerede i revidert nasjonalbudsjett settes av midler til dette formålet, sier Dalhaug.

Norges idrettsforbund foreslår:

  • At Stortinget gjør en tilleggsbevilgning til kap 315, post 78 på 100 millioner kroner avsatt til oppfølging av Regjeringens handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter, slik at oppfølging av handlingsplanens forslag og tiltak kan settes i gang allerede i 2024.

Behov for å styrke tilskuddsordningen til inkludering av barn og unge

Norges idrettsforbund forventer en tilstrekkelig finansiering for å følge opp Fritidserklæringen som slår fast at alle barn skal ha rett til å delta på minst én fritidsaktivitet.

– Vi er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig midler til lokale tiltak på dette området, særlig for aktivitetstypene; lokal fritidskasse, aktivitetsguide og utstyrssentral. Vi mener derfor at det i revidert budsjett bør gjøres en tilleggsbevilgning til en eller flere av disse aktivitetstypene, avslutter Dalhaug.

Norges idrettsforbund foreslår:

  • At Stortinget gjør en tilleggsbevilgning til kap 846, post 61, særlig satt av til aktivitetstypene lokal fritidskasse (4.4), aktivitetsguide (4.5) og utstyrssentral (4.3), for å hindre at økonomiske barrierer skal hindre barn og unges deltakelse i fritidsaktivitet.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.