PARAORIENTERING

HVA ER PARAORIENTERING?
STARTE MED PARAORIENTERING
MÅLGRUPPENE
HJELPEMIDLER/UTSTYR

Målgruppene

Paraorientering har fire målgrupper.  


NYHETSBREV FOR 2024

#1 nyhetsbrev


Svaksynte

For svaksynte er det ofte nok å forstørre målestokken på kartene. For eksempel kan et sprintkart med målestokk 1:4000 forstørres til 1:3000 eller 1:2000. Sørg også for at postringer og andre sentrale detaljer kommer tydelig frem på kartet. 

Hjelpemidler: Lupe, målestokk på kartene, farger og konstraster på kart


Sterkere synshemmede

For sterkere synshemmede gjelder mye av de samme tilretteleggingene som for svaksynte. Forstør målestokken på kartet så mye som mulig. Du kan printe ut kartet på et A3 ark, eller dele opp et A4 kart ved å bruke større målestokk på to sider. I tillegg kan det også være nødvendig å rydde kartet ved å fjerne mindre viktige detaljer, som for eksempel høydekurver, for å få frem tydelige kontraster

Hjelpemidler: Lupe, målestokk på kartene, tydelige kontrastfarger og fjerne mindre viktige detaljer for et enklere kartuttrykk. 


Sterkt synshemmede og blinde 

For sterkt synhemmede og blinde vil det i noen tilfeller være nødvendig med taktile, følbare kart. Disse lages i en egen varmemaskin som Norges Orienteringsforbund besitter. Det finnes standardiserte kart for gymsaler og noen egnede parker, næromårder og skoleområder. I disse tilfellene er det en fordel å tenke en målestokk mellom 1:200 og 1:1000. Ønsker du taktile kart for ditt område, ta kontakt med Norges Orienteringsforbund. 

Hjelpemidler: SkiO stativ, mobilitetsstokk og taktile kart. 


NYHETSBREV FOR 2024

#1 nyhetsbrev

Utviklingshemmede


Utviklingshemmede er en stor gruppe med ulike utfordringer, og progresjonen i læringen kan variere mye. Det man kan se generelt for hele gruppen er at utviklingshemmede ofte trenger mer tid enn andre for å forstå og lære nye ferdigheter. Start gjerne på det enkleste nivået, og se hvordan hvert enkelt individ lærer seg kart og terrengforståelse. Mestring og naturglede bør alltid stå i sentrum. Noen vil trenge ledsager for å gjennomføre aktivitetene, i de tilfellene er det viktig å samarbeide med ledsagerne slik at man finner ut hvilke ferdigheter deltagerne mestrer.

Tips til generell tilrettelegging for utviklingshemmede:

 • Vis hva som skal gjøres i tillegg til å forklare
 • Ha tydelig kroppsspråk
 • Bruk korte konkrete setninger
 • Ha klare rutiner og regler (eks. start treningen på en fast måte)
 • Start enkelt, mestring er viktig. Noen vil aldri komme lenger enn første oppgave – det er helt ok – det viktigste er mestring og glede.
 • Gi deltagerne god tid
 • Ha mange repetisjoner
 • Gi ros og anerkjennelse for å gjennomføre oppgavene
 • Er det en gruppe med utviklingshemmede så er det viktig å ha stor variasjon i nivået på aktivitetene, slik at alle opplever mestring ut fra eget nivå.

Tips til tilrettelegging i skogen:

 • Benytt skilt som viser om du er på rett vei, eller om du må snu. Det er laget rød og grønne stoppskilt som kan benyttes. Se vedlegg bakerst i dette heftet. Skiltene finnes her til fri nedlastning 
 • Ha avgrensede områder, eks. avgrense med de røde stoppskiltene
 • Stjerneorientering egner seg meget godt, der deltagerne hele tiden kan se instruktørene.
 • Skap variasjon og trygghet ved å ha en aktivitet i skogen før man har en aktivitet på samlingspunktet før man igjen har en aktivitet i skogen
 • Benytt eksempelvis klesklyper på postene slik at deltagerne kan samle med seg noe fra postene. Eks. kan hver deltager ha en egen farge, da vil også treneren ha kontroll på hvor mange poster deltageren har vært på.
 • Benytt kart i forstørret målestokk der det er mulig. Kan også ha et flyfoto ved siden av, slik at deltagerne selv kan velge om det er kart eller flyfoto som benyttes.
 • Bruk av bilder kan øke mestring og trygghet. Eks. så kan det være bilde av postdetaljen gjøre det tryggere og enklere å finne riktig postdetalj. I tillegg kan figurer som definerer posten gjøre det enklere å vite at man er på riktig post.


NYHETSBREV FOR 2024

#1 nyhetsbrev

Bevegelseshemmede


NYHETSBREV FOR 2024

#1 nyhetsbrev