HISTORIE
ADELSKALENDERE
UTMERKELSER

UTMERKELSER

Følgende utmerkelser kan tildeles medlemmer av Norges Orienteringsforbund. 

Egebergs Ærespris

Kammerherre Egebergs Ærespris er norsk idretts høyeste utmerkselse som deles ut til den utøver som har prestert fremragende prestasjoner (medalje i OL eller VM)) i en idrettsgren og har utmerket seg (Nasjonalt) i andre idrettsgrener.

Kandidater fremmes til Norges Idrettsforbund av særforbund. Frist for å fremme kandidater er 30. april. 

Følgende utøvere har mottatt Egebergs Ærespris med bakgrunn i prestasjoner oppnådd i en av Norsk Orienterings fire grener:.

1973 Ivar Formo – ski og orientering
1975 Eystein Weltzien – ski og orientering
1988 Ragnhild Bratberg – ski og orientering
2002 Hilde Gjermundshaug Pedersen – skiorientering, langrenn
2023 Ragne Wiklund - skøyter, orientering

Porsgrunds Porselænsfabriks ærespris

Reglene for tildeling av Porsgrunds Porselænfabriks Ærespris er:
”Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris kan deles ut til en kvinne, som i et kalenderår har vist fremragende prestasjon(er) i en idrettsgren innen Norges Idrettsforbund. Idrettsstyret avgjør med ¾ stemmetall hvem ”Æresprisen” skal tilfalle, og foretar utdelingen. Det tas hensyn til oppnådd(e) plassering(er), til prestasjonens kvalitet og konkurransens hardhet i de enkelte øvelser og til vedkommende kvinnes planmessige forberedelse, sportsånd og verdige fremtreden. Ingen kan få Æresprisen mer enn én gang.  

Idrettsgalla

Idrettsgallaen avholdes i januar hver år og er Norsk Idretts tilstelning for å hedre fremragende prestasjoner. Arrangementet arrangeres i samarbeid med NRK. Se NRK eller gå direkte til idrettsgallaen.

Regler for tildeling av H.M. Kongens pokal


H.M. Kongens pokal (heretter kalt kongepokal) deles hvert år ut til utøvere i idretter organisert i særforbund som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). På vegne av H.M. Kongen er det idrettsstyret som tildeler kongepokal etter søknad fra særforbundene.

1. NIFs overordnende regler for tildeling av kongepokal

1.1. Hovedregel
Kongepokalen kan deles ut i Norgesmesterskap for seniorklassen i idretter som er organisert i et særforbund underlagt NIF. Idretten må være godkjent av idrettsstyret, ha et selvstendig utøvergrunnlag og ha et eget nasjonalt konkurransetilbud med eget regelverk. Idretten må ha minst 1.500 aktive utøvere (samlet antall for menn, kvinner og parautøvere), og 20 medlemsklubber. Det er antall aktive utøvere og antall medlemsklubber det foregående året som avgjør om idretten kvalifiserer for tildeling av kongepokal. Særforbundet er selv ansvarlig for at disse kravene overholdes.

Kongepokalen skal være den høyeste rangerte premien under Norgesmesterskapet, og Norgesmesterskapet skal ha et høyt prestasjonsnivå.

1.2. Særforbund med én idrett
Særforbund kan i løpet av et kalenderår dele ut én kongepokal i Norgesmesterskap til beste utøver/lag i kvinneklassen og én kongepokal til beste utøver/lag i herreklassen, eller én pokal i de idretter der kvinner og menn konkurrerer i samme klasse (miksklasse). Særforbund som arrangerer Norgesmesterskap i en idrett med både kvinne- og herreklasse, kan derfor søke NIF om to kongepokaler hvert år.

1.3. Særforbund med flere idretter
Særforbund som i løpet av et kalenderår organiserer Norgesmesterskap i flere idretter, kan søke NIF om å få dele ut kongepokal i flere idretter. I hver idrett er det mulig å dele ut kongepokal til beste utøver/lag i kvinneklassen og beste utøver/lag i herreklassen, eller én pokal i de idretter der kvinner og menn konkurrerer i samme klasse (miksklasse).

Særforbund som organiserer flere idretter, kan dele ut kongepokal ved et Norgesmesterskap dersom idrettene organisert i særforbundet skiller seg fra hverandre på minst tre av følgende fire punkter:
• Konkurranseform
• Konkurranseregler
• Arena/anleggsbruk
• Utstyr

Idrettene må i tillegg oppfylle kravene for tildeling under punkt 1.1 i disse reglene.

1.4. Paraidrett
Særforbund er selv ansvarlig for å inkludere paraidrett (idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse) i utdeling av kongepokal i det enkelte særforbund. Særforbundet skal utarbeide egne retningslinjer for kongepokal (se punkt 2.1) Disse retningslinjene må inneholde informasjon om hvordan paraidrett er inkludert og organisert i særforbundet, og om det er aktuelt å inkludere paraidrett i utdeling av kongepokal. For øvrig gjelder de samme retningslinjene i pkt 2

«Særforbundenes ansvar», for tildeling av kongepokal til parautøvere som for funksjonsfriske utøvere.

1.5. Dispensasjon fra reglene
Særforbund med idrett(er) som ikke tilfredsstiller kriteriene, kan søke NIF om dispensasjon fra reglene. (F.eks lang tradisjon for utdeling av kongepokal, utøverprestasjoner på et høyt internasjonalt nivå innen en idrett med få hjemlige utøvere o.l.)


2. Særforbundets ansvar

Særforbundet er ansvarlig for at NIFs overordnede regler for tildeling av kongepokal følges. For å kunne dele ut kongepokal må særforbundet sørge for følgende:
• Kongepokal kan kun deles ut i et Norgesmesterskap for senior til den beste utøveren/laget i idretten.
• Norgesmesterskapet skal ha minimum 15 individuelle utøvere eller minimum åtte lag (kvinne-, herre- og miksklasse regnes hver for seg).
• Norgesmesterskapet skal arrangeres på et tidspunkt og på en lokasjon som gjør at de beste utøverne i idretten har mulighet til å delta.
• Kongepokalen skal være den høyeste rangerte premien i Norgesmesterskapet.
• Norgesmesterskapet skal ha et høyt prestasjonsnivå.
• Særforbundet skal ha egne retningslinjer for utdeling av kongepokal (se punkt 2.1), og skal hensynta paraidretten.
• Utenlandske utøvere som deltar i et Norgesmesterskap kan i utgangspunktet ikke vinne kongepokal, med mindre annet er besluttet av særforbundet. Dette gjelder ikke utøvere i lagidretter.


2.1. Særforbundets egne retningslinjer for utdeling av kongepokal
Særforbund som ønsker å dele ut kongepokal i et Norgesmesterskap, må ha egne retningslinjer for dette. Retningslinjene skal være tydelig utformet slik at det hvert år er mulig å utpeke én vinner (for kvinne-, herre- og/eller miksklassen). Tildeling av kongepokal gjelder kun for de idretter som oppfyller ‘NIFs overordnede regler for tildeling av kongepokal’ (punkt 1).

Retningslinjene skal inneholde følgende informasjon:
• Særforbund med flere idretter må tydelig beskrive hvordan idrettene skiller seg fra hverandre (punkt 1.3).
• Retningslinjene skal inneholde informasjon om hvordan paraidrett er/ikke er integrert i tildelingen av kongepokal.
• Det må komme tydelig frem om idretten(e) er individuell eller lag.
• Særforbund med ulike klasser/øvelser i én idrett, kan vurdere om de ønsker å lage en rulleringsordning for utdeling av kongepokal. Særforbundet må i slike tilfeller tydelig beskrive hvordan rulleringen er organisert mellom ulike klasser/øvelser fra år til år.
• Dersom særforbundet har en egen komité for utdeling av kongepokal, skal dette informeres om i retningslinjene.


3. Rutiner for tildeling og økonomi

3.1. Søknad og rapportering
NIF er ansvarlig for å sende ut søknadsdokumenter til alle særforbund innen utgangen av oktober hvert år. Særforbundene må fylle ut søknadsdokumentene og returnere til NIF innen 1. desember.

Særforbundene skal i tillegg rapportere til NIF om hvor mange kongepokaler som er utdelt og hvilke utøvere som har vunnet kongepokaler for inneværende år. Rapportskjema sendes særforbundene sammen med søknadsskjema, og skal returneres til NIF innen 1. desember.

Det er NIFs administrasjon, på vegne av idrettsstyret, som vurderer søknadene og tildeler kongepokal(er) til særforbundene. Særforbundene skal motta tilbakemelding på søknaden innen utgangen av januar i tildelingsåret.

NIF er ansvarlig for å bestille riktig antall kongepokaler til hvert særforbund og vil distribuere disse i dialog med særforbundet. Det er ikke mulig å overføre en kongepokal til neste år/sesong. Kongepokaler som ikke deles ut i tiledelingsåret skal leveres tilbake til NIF.

Særforbund som organiserer Norgesmesterskap for lagidretter (to eller flere utøvere), vil på lik linje med individuelle idretter kunne utdele én kongepokal til beste kvinnelag og én kongepokal til beste herrelag. Dersom særforbundet ønsker utdeling av kongepokaler utover dette (eks. mindre kongepokaler til hver enkelt utøver på vinnerlaget) må dette avklares med NIF. Ved en eventuell godkjenning av flere/andre kongepokaler vil særforbundet selv være ansvarlig for å bestille og betale for slike kongepokaler.

3.2. Konsekvenser ved regelbrudd
Dersom et særforbund bryter med reglene for utdeling vil NIF kunne beslutte at tildeling av kongepokal for neste år, ikke vil finne sted i den aktuelle idretten.

3.3. Økonomi
For årene 2023 og 2024 er ordningen at kostnadene for kongepokal dekkes 50 % av NIF og 50% av særforbundene.

Vinnere av HM Kongens pokal

1946

Orientering

Individuelt

John Moum

SPK Wing, aksje i vandrepokal?

1947

Orientering

Individuelt

John Moum

SPK Wing, vandrepokal til eie?

1848

Orientering

Individuelt

Jon Fossum

Asker SK, ordinær pokal

1949

Orientering

Individuelt

Ole Skramstad

IF Hellas

1950

Orientering

Individuelt

Ole Hannibal Fossum

Asker SK

1951

Orientering

Individuelt

Kjell Staxrud

SPK Oslo-Ørn

1952

Orientering

Individuelt

Jon Fossum

Asker SK

1953

Orientering

Individuelt

Knut Berglia

Eiker Ski- og Ballklubb

1954

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1955

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1956

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1957

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1958

Orientering

Individuelt

Sten Sander

IF Vestheim

1959

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1960

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1961

Orientering

Individuelt

Per Kristiansen

IF Vestheim

1962

Orientering

Individuelt
Individuelt

Magne Lystad
Marit Økern

Lunderseter IL
Bærums SK, Aksje i vandrepokal

1963

Orientering

Individuelt
Individuelt

Peer H. Staff
Marit Økern

Nordstrand IF
Bærums SK, vandrepokal til eie

1964

Orientering

Individuelt
Individuelt

Stig Berge
Bjørg Knudsen

NTHI
Kvinnelige Studenters IL

1965

Orientering

Individuelt
Individuelt

Ola Skarholt
Marit Økern Jensen

IL BUL, Oslo
Bærums Skiklub

1966

Orientering

Individuelt
Individuelt

Åge Hadler
Astrid Hansen

Bergens Turnforening
Sørbråten IL

1967

Orientering

Individuelt
Individuelt

Åge Hadler
Ingrid Thoresen

IL BUL, Oslo
IL BUL, Oslo

1968

Orientering

Individuelt
Individuelt

Tore Kristiansen
Ingrid Hadler (Thoresen)

Byafossen IL
IL BUL, Oslo

1969

Orientering

Individuelt
Individuelt

Atle Jacobsen
Ingrid Hadler

IL Gular
IL BUL, Oslo

1970

Orientering

Individuelt
Individuelt

Åge Hadler
Ingrid Hadler

IL BUL, Oslo
IL BUL, Oslo

1971

Orientering

Individuelt
Individuelt

Åge Hadler
Ingrid Hadler

IL BUL, Oslo
IL BUL, Oslo

1972

Orientering

Individuelt

Individuelt

Geir Høsteland
Else Beitnes

Botne SK
Asker SK

1973

Orientering

Individuelt
Individuelt

Åge Hadler
Torid Kvaal

IL BUL, Oslo
Kvinnelige Studenters IL

1974

Orientering

Individuelt
Individuelt

Eystein Weltzien
Linda Verde

Botne SK
Kvinnelige Studenters IL

1975

Orientering

Individuelt
Individuelt

Egil Johansen
Linda Verde

Randesund IL
Kvinnelige Studenters IL

1976

Orientering

Individuelt
Individuelt

Egil Johansen
Kjellrun Sporild

Randesund IL
Malvik IL

1977

Orientering

Individuelt
Individuelt

Egil Johansen
Wenche Jacobsen

Randesund IL
Røyken og Spikkestad IL (ROS)

1978

Orientering

Individuelt
Individuelt

Egil Johansen
Tine Fjogstad

OK Sør
Nordstrand IF

1979

Orientering

Individuelt
Individuelt

Egil Johansen
Anne Berit Eid

OK Sør
Romerikslagets IL

1980

Orientering

Individuelt
Individuelt

Øyvin Thon
Anne Berit Eid

IF Sturla
Romerikslagets IL

1981

Orientering

Individuelt
Individuelt

Morten Berglia
Linda Verde

Eiker OL
SK&F Lyn

1982

Orientering

Individuelt
Individuelt

Egil Iversen
Anne Edith Corneliussen

IF Sturla
Romerikslagets IL

1983

Orientering

Individuelt
Individuelt

Morten Berglia
Brit Volden

Eiker OL
Bækkelagets SPK

1984

Orientering

Individuelt
Individuelt

Tore Sagvolden
Ragnhild Bratberg

Oppsal IF
Ringsaker OL

1985

Orientering

Individuelt
Individuelt

Tore Sagvolden
Brit Volden,

Oppsal IF
Bækkelagets SPK

1986

Orientering

Individuelt
Individuelt

Rolf Vestre
Ragnhild Bratberg

IL Tyrving
Ringsaker OL1987

Orientering

Individuelt
Individuelt

Tore Sagvolden
Ragnhild Bratberg

Oppsal IF
Ringsaker OL

1988

Orientering

Individuelt
Individuelt

Rolf Vestre
Ragnhild Bratberg

IL Tyrving
Ringsaker OL

1989

Orientering

Individuelt
Individuelt

Atle Dengerud
Jorunn Teigen

NTHI
Lillomarka OL

1990

Orientering

Individuelt
(normal)

Håvard Tveite
Ragnhild Bente Andersen

NTHI
Halden SK

1991

Orientering

Individuelt
(normal)

Petter Thoresen
Anne Line Nydal

Halden SK
Eiker OL

1992

Orientering

Klassisk

Bjørnar Valstad
Torunn Fossli

NTHI
NTHI

1993

Orientering

Klassisk

Petter Thoresen
Torunn Fossli

Halden SK
NTHI

1994

Orientering

Klassisk

Petter Thoresen
Hanne Staff

Halden SK
Bækkelagets SPK

1995

Orientering

Klassisk

Håvard Tveite
Hanne Sandstad

Ås IL
Selbu OK

1996

Skiorientering

Lang

Lars Lystad
Hilde Gjermundshaug Pedersen

Sandefjord OK
Hein OL

1997

Orientering

Klassisk

Bjørnar Valstad
Hanne Sandstad

Bækkelagets SPK
Bækkelagets SPK

1998

Orientering

Kort

Bernt Bjørnsgaard
Hanne Staff

Halden SK
Bækkelagets SPK

1999

Skiorientering

Kort

Kjetil Ulven
Valborg Madslien

Hein OL
Lillehammer OK

2000

Orientering

Klassisk

Bjørnar Valstad
Hanne Staff

Bækkelagets SPK
Bækkelagets SPK

2001

Orientering

Kort

Bernt Bjørnsgaard
Hanne Staff

Halden SK
Bækkelagets SPK

2002

Skiorientering

H: Lang

D: Kort

Anders Hauge
Stine Hjermstad Kirkevik

Asker SK
Asker SK

2003

Orientering

Klassisk

Holger Hott Johansen
Elisabeth Ingvaldsen

Bækkelagets SPK
Bækkelagets SPK

2004

Orientering

Mellom

Holger Hott Johansen
Marianne Andersen

Kristiansand OK
NTNUI

2005

Orientering

Sprint

Holger Hott Johansen
Anne Margrethe Hausken

Kristiansand OK
Bækkelagets SPK

2006

Skiorientering

Kort

Stine Hjermstad Kirkevik
Eivind Tonna

Asker SK
Asker SK

2007

Orientering

Lang

Marianne Andersen
Anders Nordberg

Nydalens SK
Bækkelagets SK

2008

Orientering

Mellom

Marianne Andersen
Audun Hultgreen Weltzien

Nydalens SK
IL Tyrving

2009

Orientering

Sprint

Marianne Andersen
Øystein Kvaal Østerbø

Konnerud IL
Wing OK

2010

Skiorientering

Lang

Marte Reenaas
Lars Hol Moholdt

Wing OK
Wing OK

2011

Orientering

Lang

Mari Fasting
Olav Lundanes

NTNUI
Halden SK

2012

Orientering

Mellom

Mari Fasting
Hans Gunnar Omdal

Halden SK
Kristiansand OK

2013

Orientering

Sprint

Heidi Østlid Bagstevold
Emil Wingstedt

Fredrikstad SK
Halden SK

2014

Skiorientering

Mellom

Audhild Bakken Rognstad
Lars Hol Moholdt

NTNUI
Wing OK

2015

Orientering

Lang

Olav Lundanes
Mari Fasting

Halden SK
Halden SK

2016

Orientering

Mellom

Marianne Andersen
Carl Godager Kaas

Kristiansand OK
Bækkelagets SK

2017

Orientering

Sprint

Silje Ekroll Jahren
Øystein Kvaal Østerbø

Raumar OL
Bækkelagets SK

2018

Skiorientering

Lang

Barbro Kvåle
Lars Hol Moholdt

Hadeland OL
Wing OK

2019OrienteringLang

Andrine Benjaminsen
Olav Lundanes

Lillomarka OL
Halden SK
2020OrienteringMellom

Marianne Andersen
Håvard Sandstad Eidsmo

Fredrikstad SK
SPK Freidig
2021OrienteringSprint

Anne Margrethe Hausken Nordberg
Kasper Harlem Fosser

Nydalens SK
Heming Orientering

2022SkiorienteringMellom

Anna Ulvensøen
Jørgen Baklid

Nydalens SK
Konnerud IL

2023OrienteringLangMarie Olaussen
Magne Dæhli
Fredrikstad SK
Halden SK
2024OrienteringKnockout sprint Andrine Benjaminsen
Kasper Fosser
 Lillomarka OL

Heming Orientering
2025OrienteringMellom  
2026OrienteringSprint

2027OrienteringLang
 

Silvas ærespris

Silvas Ærespris har ble innstiftet i 1984. Prisen skal deles ut til en leder, utøver eller administrator som har bidratt til å utvikle o-idretten på en fortjenestefull måte i Norge.

I følge reglene skal en komité bestående av en representant fra SILVA, fjorårets vinner, en fra Styret (president) og en fra kontoret (generalsekretær) nominere en kandidat for NOFs Styre, som siden beslutter hvem som skal motta prisen.

1984
Kaare Thuesen  
Forbundsledelse og administrativt arbeid
1985
Willy Lorentzen
Utvikling av treningsmetoder og ledelse
1986
Jan Martin Larsen
Forbundsledelse, kartarbeid og turorienteringens ”mor”
1987 Harald Andresen
Journalist og pressefotograf
1988 Kåre Holt Hansen
Forbundsledelse
1989 Øyvin Thon Fremragende idrettslige prestasjoner
1990 Sigurd Dæhli
Fremragende og allsidige idrettsprestasjoner samt administrativt arbeid
1991 Alf Stefferud
Handicapidrett
1992 Åse Hamre
Tur-orientering
1993 Rolf Nyhus
Samarbeid NOF – Skiforeningen (ski-orientering Holmenkollen)
1995 Vidar Benjaminsen
Ski-orienteringsinnsats
1996 Svein Kvalheim
Magasinet Veivalg
1997 Håvard Lillegård
Forbundsledelse, innsats for o-idretten
1998 Hanne Staff
Fremragende idrettslige prestasjoner
1999 Petter Thoresen
Profesjonalisere o-idretten – leve av den = pioner, 90-tallets store idrettsprofil, nye treningsformer, best når det gjelder
2000 Asbjørn Bakken
O-misjonær, ildsjel, ski-orientering
2001 Egil Johansen
Trener – stor innsats for o-idretten
2002 Bjørnar Valstad
Fremragende idrettslige prestasjoner
2003 Peer H. Staff
Landslagslege
2004 Håvard Tveite
Kartarbeid
2005 Erik Borg
Journalist, synliggjøring av o-idretten
2006 Stine Hjermstad Kirkevik
Fremragende idrettslige prestasjoner (skiorientering)
2007 Øivind Holt
Innsats for o-idretten
2008 Anne Margrethe Hausken
Fremragende idrettslige prestasjoner
2009 Marianne Andersen
Fremragende idrettslige prestasjoner
2010 Lars Skrøvseth, VM 2010
Fremragende arbeid for å utvikle orienteringsidretten - VM 2010
2011 Bjørn R. Berntsen
Fremragende arbeid for utberdelse av orienteringsidretten blant annet på Island.
2014 Jan Kocbach
Utviklet analyseverktøy til glede for hele o-verden, innovativ innen forsknings- og GPS -prosjekter, uvurderlig hjelp i forbindelse med utvikling/kompetanse www.turorientering.no.
2015 Unni Strand Karlsen og Tom A. Karlsen
Mangeårig administrativ og sportslig innsats på klubb-, krets-, nasjonalt og internasjonalt nivå.
2016 Olav Lundanes
Fremragende idrettslige prestasjoner
2017 Erlend Slokvik
Forbilledlig arbeid for skiorientering i Norge
2018 Morten Dåsnes
Formaliserte samarbeidet med andre interessegrupper/VDG
2019 Knut Terje Ovesen
Utrettelig innsats for Presisjonsorientering
2020 Dag Kaas
Mangeårig frivliig innsats som trener, leder og med styreverv.
2021 Bernt O. Myrvold (post mortem)
Uttallige verv og stor frivillig innsats for o-idretten.
2022 Kasper Fosser
Fremragende idrettslige prestasjoner

  2023                 Astrid Waaler Kaas                    Uttallige verv og stor frivillig innsats for o-idretten.Årets priser

Norsk Orientering etablerte i 2006 «Årets Priser». Det deles ut priser i ulike kategorier. Enkeltmedlemmer og klubber innstiller kandidater til en jury oppnevnt av forbundsstyret.

Prisvinnere 2006 - 2022

NOFs merke

NOFs merke deles ut etter kriterier besluttet av forbundstinget. Reglene for tildeling finner du  her

NOFs styremerke

Styremerket tildeles medlemmer av forbundsstyret.