OM O-KART
KARTUTVALG
KARTTEKNISK
KARTARBEID

KARTARBEID

Synfaring
Et grunnlagskart vil aldri tilfredsstille de kravene vi stiller til et orienteringskart. Kartgrunnlaget må alltid synfares i marka. Er terrenget åpent og grunnlaget godt, vil synfaringa bli enkel. I slike tilfeller kan en rekke over 1 km2 på 12 - 15 timer. I et tettvokst terreng vil grunnlagskartet ofte være mangelfullt. For å oppnå et tilfredsstillende resultat må det synfares omhyggelig. Både tålmodighet og systematikk må til. Et normalt norsk skogsterreng krever 25-30 timers synfaring pr. km2, men det er eksempler på at synfareren har brukt 50-60 timer eller mer for å få et resultat han er fornøyd med. Synfarerens oppgave kan deles i flere momenter; fullstendighet, klassifisering og forenkling, formnøyaktighet og nabonøyaktighet.

Stadig flere synfarere bruker i dag digitale verktøy med nettbrett el. i marka. Fordelen med dette er at man får bedre støtte med GPS-posisjonering og muligheten til å bytte mellom ulike bakgrunner. Mange mener også at muligheten til å tegne kartet helt ferdig i marka er en fordel, men erfaringsmessig blir ikke disse kartene like pent tegnet som kart tegnet på PC-en hjemme. En svakhet med nettbrett er begrenset mulighet til å synfare ute i regn.

Rentegning

Rentegning av orienteringskart foregår for det meste ved hjelp av tegneprogrammet OCAD. Men OpenOrienteering mapper har etter hvert blitt et populært alternativ. Skanner for å skanne rentegningsmanuskriptet og skriver for å skrive ut utskrifter til korrektur er også nødvendig. Vi anbefaler å ta utskrifter i ferdig kartmålestokk (1:15 000) for å få et bedre inntrykk av lesbarheten.


Etter at rentegningsmanuskriptet er skannet kan selve tegnearbeidet starte. Nye kartfiler bruker standard symboloppsett etter kartnormen. Ulikt verktøy i OCAD brukes til å tegne linjer, punkt og flater. Synfarer og rentegner må legge vekt på å begrense detaljmengden på kartet, slik at en oppnår god lesbarhet ved å ha luft mellom linjer og andre symboler.

Logoer og annonser
Det er mest vanlig å tegne klubblogo og annonser direkte i tegneprogrammet.


Grafisk utforming
I kartnormen finner man anbefalte skriftstørrelser og anbefalinger om hvilken annen informasjon som skal være med på kartet.

•Navn og utgiver
•Målestokk
•Kartdata (konstruksjon, synfaring, rentegning og trykk)
•Oversiktskart
•Tegnforklaring
•Godkjenningsmerke


Kurs i OCAD
Norges Orienteringsforbund holder jevnlig kurs i OCAD. 

PDF-fil av kursheftet som ble benyttet der finner du:  her

 

Kartleders oppgaver

Hvert lag som utarbeider kart skal ha en kartleder som er lagets kontaktperson i kartsaker, jfr. NOFs regler for kartarbeid punkt 2.6. Noen klubber har en kartkomité med flere personer, mens andre har bare én kartansvarlig. Uansett organisasjonsform har klubbens kartleder en del oppgaver.

Kartplan
Alle lag skal ha en kartplan og sørge for at den blir holdt à jour. Kartplanen skal vise:
Områder som dekkes av lagets kart.
Nye områder som laget har planer om å kartlegge.
Tidsplan for revidering av lagets kart og for utarbeidelse av nye kart.
Bruksplan for lagets kart. Bruksplanen skal vise lagets behov for kart i forhold til lagets aktiviteter og arrangement.

Kartplanen sendes idrettsrådene i kommunen slik at kartplanen kommer inn på kommunedelplan eller handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet.

Klubbens kartplan bør også sendes o-kretsen, som samordner lagenes kartplaner og utarbeider og vedlikeholder en kartplan for o-kretsen.

Når NOFs o-kartregister kommer på lufta skal dette inneholde funksjonalitet for kartplaner, både for krets og klubb. Dette ventes å forenkle arbeidet med kartplanene vesentlig.

Prosjektgjennomføring
Kartleder er ansvarlig for gjennomføringa av klubbens kartprosjekt. Arbeidet vil variere i omfang, avhengig om det dreier seg om et nærmiljøanlegg eller et større konkurransekart. Og det vil være mer omfattende hvis det er et nytt område som skal kartlegges, sammenligna med en revisjon av et eksisterende kart.

Anmelding av terreng
Nødvendige skjemaer fås fra o-kretsen. Når kartet er anmeldt godkjenner o-kretsen prosjektet og sender en terrengfordelingsbekreftelse, samt at kretsen nevner opp kontrollør for synfaring og rentegning.

Skjema for anmelding av kartarbeidInnhenting av pristilbud
Kartleder henter inn pristilbud på alle delene av prosjektet. Pristilbudene brukes som grunnlag for søknad om spillemidler.
 

Kontrakt skrives mellom kartleder og de aktuelle aktørene.

Eksempel på avtale mellom karttegner og klubb ser du via linkene: txt-fil  og word-fil

Kartdata

Kartdata til orienterings- og turkart (1:30.000 og større målestokk).

Kommunene kan, med tillatelse fra de øvrige GEOVEKST-partene, inngå avtaler med lokale orienteringsklubber om tilgang til data for å utarbeide orienteringskart.

GEOVEKST sentralt har godkjent at lokale orienteringsklubber kan få tilgang til gratis geodata for å utarbeide orienteringskart. Dette inkluderer også LIDAR-data (laserdata).

Kommunen skal som gjenytelse få data som er nyregistrert og synfart av kartprodusenten. Det kan være data som kulturminner, stier, løyper, veier og ferdselsårer.

En eksempelavtale for dette finner du:  her

Denne eksempelavtalen finner du på word-format:  her

Denne type tilgang til data skal bare gis for utarbeidelse av orienteringskart. Avtalen med GEOVEKST gjelder i utgangspunktet ikke for turkart. Turkart som utarbeides av lokale orienteringsklubber, og hvor detaljerte FKB-data benyttes, anses imidlertid å være omfattet av ordningen.

Det samme gjelder FKB-data som benyttes til andre typer kart som utgis av ideelle organisasjoner som for eksempel historielag. Alternativt kan FKB-data til disse formålene kjøpes med 75 % rabatt av nettopris.

Lokale ideelle/ frivillige organisasjoner:
-”Definisjon”: Lokale organisasjoner med ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv. En ideell organisasjon er en organisasjon som hovedsakelig har et annet mål enn å tjene penger.

-Det er i praksis orienteringslag som kjøper FKB-data som grunnlag for utarbeidelse av orienteringskart. Øvrige frivillige organisasjoner, for eksempel historielag, etterspør primært mindre detaljerte kartdata til bruk i informasjonsmateriell.

-Frivillige organisasjoner gis 75% rabatt på nettopris ved kjøp av FKB-data. Denne type salg skal skje via den aktuelle kommunen (ikke gjennom FMTs forhandlere).

Tilgang til FKB-data
• Avtaler mellom kommunene/Geovekst og orienteringsklubber
–Kommunene kan ikke ”dele ut” data – de er felleseie (unntak 6 kommuner)
–Kjøpe data til rabatterte priser
•Priskalkulator finner du:  her

- avtale om utveksling av data
–Eksempelavtaler finner du:  her

 

Tilgang til flybilder
• Norge i bilder finner du:  her

-Oversikt over bilder
–Data om når det er fotografert
–Tilgang til flybilder
•Er orienteringslaget med i prosjektet så kan en få fri tilgang til bildene
•Fra Sentralarkivet = uttakskostnad

Mer informasjon om tilgang til kartdata finner du:  her

Regler for kartarbeid pkt 8.1.)

«Det finnes en veiledende pris for orienteringskart. Prisene er vedtatt av Teknisk komité 20.1.1999. Prisjustering pr. 2015. Imidlertid er det opp til karteier å prissette salg av egne kart.

Areal km²  off. stønad

Ingen støtte

1/3 el. mer

....................................

Pris avhenger av areal og ikke minst alder, og også finansiering. Pris til egen turorientering er som til egne løp (tur-o og løp betaler til kartfondet).

Ut fra siste oppsett (des-15) er prisene fordelt på format:
A3: Kr 18-30 for kart utgitt mellom 2005 og 2015.
A4: kr 18-20 for kart utgitt 2012-15.

...................................

Prisene er beregnet ut fra hvor mye det koster å produsere et kart og holde det vedlike, basert på en normal revisjonstakt og et gjennomsnittlig opplag.

Kart av dårlig kvalitet og eldre kart bør ha inntil 70% lavere pris.

Ved salg av kart til lag som er medlem av NOF skal det alltid gis minst 20% rabatt. Selges/brukes det årlig mer enn 1000 stk. av et kart, bør det gis en ytterligere rabatt på fra 10 til 30%.

Det bør gis kvantumsrabatt ved salg av mer enn 100 kart til samme kunde

Ved fastsettelse av vederlag for kartkopiering kan man som pris pr. kopi bruke de samme satser som gjelder for ordinært kartsalg, evt. fratrukket ca 10% (pga. reduserte trykningsutgifter).

Kretskartrådet skal se til at NOFs veiledende maksimale utsalgspriser blir fulgt av lagene. Der det synes å være vesentlige avvik, skal kretskartrådet søke å få vedkommende lag til å endre prisen. Det presiseres av prisene er veiledende, og de må ikke være til hinder for andre ordninger der spesielle forhold tilsier det.

Kontaktperson - ivar.haugen(at)orientering.no

Kartfirma og synfarere

Liste over firma som tilbyr ulike tjenester ved kartutarbeiding, alt fra "bare" synfaring til "full pakke". Som for eksempel flyfotografering, kartkonstruksjon, trykk og karttegning.

Du ser listen:  her

Dersom du kjenner til aktuelle kartfirma eller personer som bør inn på denne listen. Ta kontakt med:

ivar.haugen(at)orientering.no

 

Kartsalg
Det er klubbene som står for salget av de kartene de gir ut. Noen klubber har i tillegg inngått avtaler med lokale bokhandlere eller sportsforretninger om kartsalg.

Det er klubbene som står for salget av de kartene de gir ut. Noen klubber har i tillegg inngått avtaler med lokale bokhandlere eller sportsforretninger om kartsalg.

Vil du vite om det er gitt ut o-kart over «ditt» område og hvor kartene er å få kjøpt, kan du kontakte orienteringskretsen (kretsgrensene følger stort sett fylkesgrensene) eller en av o-klubbene i distriktet.

Her følger en oversikt over nyttige interne og eksterne lenker.

Kjenner noen til sider som inneholder informasjon av nytte for kartmiljøet, tar vi gjerne imot tips.

Linker:

NOFs kartutvalg finner du under komiteer og utvalg: her

 

IOFs kartutvalg

OCAD-Programmet

OCAD er klart mest brukt når det gjelder digital rentegning av o-kart.

For utlån av OCAD-filer er det en egen avtale som kan brukes for å sikre god håndtering av kartrettighetene. Denne finner du:  her