OM O-KART
KARTUTVALG
KARTTEKNISK
KARTARBEID

KARTTEKNISK

På denne siden kan du finne noen ressurser for kartarbeidet i klubb eller krets.

Kartnormene er publisert på IOF sine hjemmesider [https://orienteering.sport/iof/mapping/]. Disse blir jevnlig oppdatert, og det publiseres derfor ingen norsk oversettelse. Følgende kartnormer gjelder:

  • ISOM – for tradisjonelle orienteringskart /skogkart
  • ISSprOM – for sprintkart
  • ISMTBOM – for sykkelorientering
  • ISSkiOM – for skiorientering

I tillegg er det også publisert et Colour Appendix med definisjoner av farger og fargerekkefølge.

Det er for øyeblikket ingen egen norm for Pre-O, men her legges sprint-normen til grunn.

IOF har nå «frosset» ISOM (ISOM2017-2, sist oppdatert 6, januar 2024) og planlegger nå en fullrevisjon med tanke på publisering i 2030 (ISOM2030), med påfølgende oppgradering av de andre normene.Filnavn
what_has_changed_from_issom_2007_to_issprom_2019.pdf
symbolsett_for_skoleorientering_2019_-_norsk.pdf
nof_karttegn_2010-.pdf
kartnormen2000norsk_oversettelse.pdf
kartnormen_sykkel-o.pdf
kartnormen_sprint.pdf
kartnormen_ski-o.pdf
kartnormen_2017-internasjonal.pdf
kartnormen.pdf
kartnorm_sprint_iof.pdf
issprom_2019-2_oppdatert_januar_2022.pdf
issprom_2019_valid_from_1_january_2020.pdf
2017_isom_norsk_overettelse.pdf

NOF har en serie som klubbene kan bruke for salg av turorientering og kartpakker.

Ved salg av turorientering og andre typer kartpakker over disk etterspør noen salgssteder strekkoder på kartene/kartpakkene, for på den måten å holde oversikt over salget. Norges Orienteringsforbund har 5 forskjellige slike tallsett som kan brukes for strekkoder på turkart/turorientering.

Systemet heter GS1. Her tilsvarer hvert tallsett en varegruppe. Når en bruker ett tallsett til et turkart, er det da 4 tallsett som kan brukes til andre kartpakker eller turkart. Det betyr at om en bare har en type tur-o konvolutter, benyttes samme strekkodeetikett på alle konvoluttene. Om det i tillegg til en tur-o pakke også finnes en nærtrim, eller et annet opplegg, som selges separat (til en annen pris), brukes neste tallsett på disse «varene». Teoretisk sett kan en altså selge 5 forskjellig opplegg (varer). Trykkeriet kan enten trykke strekkoden direkte på kartet eller på klisterlapper.

Alle tall er unike, og om de klubber/lag som ønsker ett tallsett, må sende e-post til:
ninni.jonsson@orientering.no

Målestokk


Det har siden 2000-tallet vært en utvikling med stadig mer detaljerte kart hvor kartets lesbarhet har måtte lide tilsvarende. Dette har nok vært et resultat av tilgang på bedre grunnlagsdata som laser, flyfoto og GPS, men er også et resultat av sprintnormens inntreden der sprintkartenes detaljering «smittet over» på skogkartene. Resultatet har vært et økende krav om større målestokker, særlig for de eldre løperne, men også for juniorer og seniorer. Den økende detaljeringen har ikke alltid tilført mer nytte til løperne, snarere tvert i mot. For å stagge denne utviklingen har IOF i kartnormene tydeliggjort kravene til minstemål på kartdetaljer, samt krav til lysåpning mellom detaljer av samme farge. Ocad har i denne sammenhengen utviklet en egen Legibility-checker vi anbefaler alle å bruke.

For å sikre at kart til bruk i hovedløp, NC og NM er i henhold til kartnormenes krav til grafisk minstemål, samt å sikre riktig bruk av normen utfører kartutvalget en teknisk kontroll av alle kart til disse arrangementene.

Kart som tilfredsstiller kartnormene på dette punktet vil være lesbare for flere løpere uten at å måtte forstørre opp kartet. Særlige er det problematisk å få til gode langdistanseløyper for de yngste veteranene på kart i målestokk 1:7500 innenfor et A3-ark.

For nasjonale løp og kretsløp anbefaler kartutvalget kartmålestokker etter følgende tabell:

Alder

Sprint

Mellomdistanse
 Stafett

Langdistanse

9-12 år, samt alle N-, og C-løyper

1:3000

1:7 500

1:7 500

13-14 år, samt alle B-løyper

1:4000

1:7 500

1:10 000

15-16 år, samt AK- og AL-åpen

1:4000

1:10 000

1:10 000

17-34 år

1:4000

1:10 000

1:15 000

35-54 år

1:4000

1:10 000

1:10 000

55-69 år

1:3000

1:7 500

1:10 000

70 år og eldre

1:3000

1:5 000

1:7 500

 

I utgangspunktet skal kart som brukes til hovedløp, NC og NM junior og senior være i henhold til denne tabellen.

 

Fra og med 2013 innførte NOF ved kartuvalget en prøveordning med enklere saksbehandling for søknader om avvik fra dette. De siste årene har det vært gitt svært få unntak fra denne regelen på formelt grunnlag. Du finner de nevnte reglene: her

 

Rutiner for søknad om målestokkavvik:

  • Det søkes direkte til Ivar Haugen
  • Søknad skal inneholde en beskrivelse av hvorfor det ønskes målestokkavvik, samt hvilke distanse og klasser søknaden gjelder.
  • Søknaden skal følges av 2 eksemplarer av kartet i ønsket målestokk og 2 eksemplarer av kartet i normriktig målestokk.

 

Dersom det planlegges å benytte annet enn tradisjonell offsettrykk skal disse kartene produseres med samme kvalitet og metode som skal brukes under arrangementet.


Orienteringskart skal som hovedregel trykkes i 5-farge offset. Til treninger og mindre løp er det likevel åpning for å printe og fargekopiere kart. På denne siden gis det en oversikt over hva som gjelder ved printing og kopiering av kart til konkurranser.

Kart til konkurranser skal trykkes av en autorisert produsent:
Autoriserte produsenter

Av hensyn til kvaliteten på arrangementene våre og for å sikre at vi høster flere erfaringer er det knyttet en del vilkår til dette:
Kartene skal produseres i henhold til den internasjonale kartnormen (ISOM2000/ISOM2017) eller den internasjonale sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si at kartnormenes farger og symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det skal benyttes ”overtrykkingseffekt” (se siste avsnitt i kartnormens punkt 3.5.2 - kartutvalgets web-sider har mer om dette). For spesielle terrengtyper (svært lite gult og grønt) vil det etter søknad kunne være aktuelt å fravike kravet om overtrykkingseffekt. For å kunne benytte alternative trykkemetoder til K-løp må kartet produseres av en autorisert produsent (dette kan være klubben selv eller en ekstern aktør).

Forbundet administrerer en autorisasjonsordning, Autorisasjon vil bli trukket tilbake dersom det oppdages tilfeller der kvalitetskravene ikke er oppfylt. På kartets framside skal det stå hvem som har trykket kartet og når kartet ble trykket.

Hvordan bli autorisert produsent?
Både enkeltpersoner og klubber kan bli autorisert produsent, fremgangsmåte ser du: her
De som vil prøve ut sitt utstyr, kan laste ned denne OCAD-filen:  her (Ocad 11- fil)
Fremgangsmåte for å få best mulig testutskrift kan du se:  her

IOF Map Commission har testark for print/utskrift, og de som er interessert kan få tilsendt et eksemplar for sammenligning / kalibrering. Ta kontakt med Ivar Haugen.

Filen laster du ned nedenfor.

Det er en egen løypefil som brukes for å teste overtrykkseffekt med løypetrykk. Det er en fil for ocad og en fil for condes. Filene laster du ned:
condes
ocad

 

Tips for oppsett av kart i Ocad før printing og innstillinger på printer:

Flere gode tips til hvordan en skal blant annet gjøre fargekalibrering av laserskriver, klargjøring av kart og løype til offsettrykk, samt få pene utsnitt med Ocad finner du i videoer:  her