ORGANISERING & STRATEGI
FORBUNDSTINGET
KRETSLEDERMØTET
INTERNASJONALT ARBEID

KRETSLEDERMØTET

Kretsledermøtet består av Forbundsstyret og kretslederne eller kretsstyremedlemmer med fullmakt fra kretsstyrene. Kretsledermøtet avholdes minst to ganger i tingperioden og sammenkalles av Forbundsstyrets leder eller når minst halvparten av kretslederne forlanger det.

Kretsledermøtet innkalles med minst 4 måneders varsel. Forslag som ønskes oppsatt på saklisten, må være Forbundsstyret i hende minst 8 uker før møtet. Forslag kan fremmes av Forbundsstyret og orienteringskretsene. Saksliste skal være utsendt til orienteringskretsene senest 3 uker før møtet. Forslag til endringer i konkurransereglene og likestilte regler som ikke er ført opp på utsendt sakliste kan ikke tas opp til behandling.

Kretsledermøtet er vedtaksført med det antall styremedlemmer og godkjente kretsrepresentanter som møter.

Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for Forbundstinget til endelig avgjørelse.

Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi Forbundsstyret råd i de saker det ønsker.

Kretsledermøtet 2024


Filer innkalling, sakspapirer, protokoll
Innkalling til Kretsledermøte 2024Kretsledermøtet 2023


Filer innkalling, sakspapirer, protokoll
Sakspapirer KLM 2023
Vedlegg til sak 6.2 UNO

Signert Protokoll KLM 2023

Kretsledermøtet 2017

Kretsledermøtet 2017 ble avholdt fredag 17. november:

Filnavn
Innkalling 17.11.2017
Sakspapirer 2017
Protokoll Kretsledermøte 2017
Vedlegg til protokoll Kretsledermøte 2017

Kretsledermøtet 2016  

ble avholdt på Gardermoen fredag 18. november 2016 på Comfort Hotel RunWay:

Filnavn
Saksliste og tidsplan Kretsledermøtet 2016
Protokoll NOFs kretsledermøte 2016-signert

Kretsledermøtet 2015

Sakspapirer:

Saksdokumenter KLM 2015

Signert protokoll kretsledermøtet 2015

 

Nedenfor ser du dokumentene som dannet grunnlaget for innledningene under de ulike punktene på Kretsledermøtet høsten 2015:

Filnavn
Anmelding av kartarbeid
Barneidrettsbestemmelser 2015
Hvite flekker NTOK Kretsledermøtet 2015
Innledning KLM Hvite flekker - Kretsens rolle
Oppsummering strategi 2020 - Gruppearbeid KLM
VDG i AOOK