ANSATTE
FORBUNDSSTYRET
KOMITEER OG UTVALG
UNGDOMSKOMITEEN

Forbundsstyret består av president, visepresident, tre styremedlemmer med særskilt fagansvar, et frittstående styremedlem og to varamedlemmer.

Du kan se Spillereglene for styret her.

Forbundsstyret møtes 8-10 ganger pr år. Saker som ønskes behandlet sendes til administrasjonen senest to uker før styremøte.

Forbundsstyret vedtok i styremøte 22. april 2016 de fremlagte retningslinjene til refusjon og kostnadsdekning ved styrearbeid med de justeringer som fremkom i møtet.

Retningslinjene ser du nedenfor.

Forbundsstyret vil videreføre den gode tradisjonen for åpenhet og transparens. Forbundsstyret vedtok full åpenhet rundt forbundets virksomhet, ressursbruk og regnskap, med de begrensninger som er dekket av norsk lov mht personvern. Styret vil gjøre tilgjengelig styremedlemmers og GS sine reiseregninger på forespørsel.

Eventuelle kostnader i forbindelse med fremleggelse av dette, må dekkes av den som etterspør opplysningene, slik at dette ikke belastes fellesskapets knappe ressurser.

Les mer her
 

I bunnen av siden ser forbundsstyrets oppgaver, samt sakslister og protokoller fra styremøtene.

Forbundsstyret består av:

Leif Størmer

President
Adresse: Askerveien 2C, 1384 Asker
Telefon: 917 72 987


leif.stormer@gmail.com

Rune Christiansen

Visepresident


Tone Wigemyr

Styremedlem

Birgitte N Husebye

Styremedlem med særskilt ansvar for landslag og toppidrett

Sigrid Vehus Skjerve

Styremedlem

Bjørn Haavengen

Styremedlem


Marta Ulvensøen

Varamedlem 1

Mathias Benjaminsen

Varamedlem 2

Styrets oppgaver

(fra Forbundets lover)

Norges Orienteringsforbund ledes og forpliktes av Forbundsstyret, som er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene.

Forbundsstyret skal:
1) Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2) Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve dets faglige myndighet.
3) Påse at NOFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Forbundstyret skal videre påse at NOF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Jfr. NIFs lov § 2-17.
4) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5) Oppnevne medlemmer av råd og utvalg etter oppdrag fra Forbundstinget eller som Forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat, instrukser og retningslinjer for disse.
6) Vedta delegeringsreglement.
7) Inngå avtaler om mediarettigheter knyttet til orienteringsaktiviteter, jfr. § 18 og NIFs lov § 14-2.
8) Bestemme administrasjonsordningen, ansette generalsekretær, fastsette lønn og arbeidsinstrukser for de tilsatte og bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk.
9) Fastsette regler og satser for tillitsvalgtes godtgjørelse, jfr. § 6.
10) Oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til IOFs styre og underliggende komitéer.
11) I samråd med norsk medlem av IOFs styre og komiteer diskutere NOFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske og idrettsfaglige saker.
12) Følge opp saker om forgåelser og overtredelse av dopingreglene i henhold til NIFs lov kapittel 11 (Straffebestemmelser) og 12 (Doping), jfr § 9.
13) Ha det overordnede ansvar for utarbeiding av terminliste.
14) Bestemme tid, sted og deltakerantall for Norgesmesteskap og likeartede løp, oppnevne teknisk delegert og overvåke organisasjonsmessige opplegg for disse konkurransene.
15) Vedta retningslinjer for deltakelse i internasjonale mesterskap, landskamper og internasjonale konkurranser, fastsette troppenes størrelse, ta ut representasjonsløpere og oppnevne ledere.
16) Utarbeide årsberetning og regnskap samt forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett, bestemme tid og sted for Forbundstinget og sørge for innkalling og de nødvendige forberedelser til dette.
17) Arbeide for at tvister med tilknytning til NOF eller underordnede organisasjonsledd med endelig virkning søkes løst innen NOFs egne styrende og dømmende organer.


Forbundstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
Forbundstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av IOFs styre og komiteer når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representantene møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra alle forbundsstyremøter.

Protokoller styremøter

2024


 protokoll_ekstraordinaert_styremote_24jan_2024.pdf
 protokoll_styremote-01_2024.pdf
protokoll_styremote-03_2024.pdf.pdf

protokoll_styremøte-04_2024
2023


 protokoll_styremote-01_2023.pdf
 protokoll_styremote-02_2023.pdf
 protokoll_styremote-03_2023pdf.pdf
 protokoll_styremote-04_2023pdf.pdf
 protokoll_styremote-05_2023pdf.pdf
 protokoll_styremote-06_2023.pdf
 protokoll_styremote-07_2023.pdf
 protokoll_styremote-08_2023.pdf
 protokoll_styremote-09_2023.pdf
 protokoll_styremote-10_2023.pdf


2022


 protokoll_styremote-01_2022.pdf
 protokoll_styremote-02_2022.pdf
 protokoll_styremote-03_2022.pdf
 protokoll_styremote-04_2022.pdf
 protokoll_styremote-05_2022.pdf
 protokoll_styremote-06_2022.pdf
 protokoll_styremote-07_2022.pdf
 protokoll_styremote-08_2022.pdf
 protokoll_styremote-09_2022.pdf


2021


 protokoll_styremote-01_2021.pdf
 protokoll_styremote-02_2021.pdf
 protokoll_styremote-03_2021.pdf
 protokoll_styremote-04_2021.pdf


2020


 protokoll_styremote-01_2020.pdf
 protokoll_styremote-02_2020.pdf
 protokoll_styremote-03_2020.pdf
 protokoll_styremote-04_2020.pdf
 protokoll_styremote-05_2020.pdf
 protokoll_styremote-06_2020.pdf
 protokoll_styremote-07_2020.pdf
 protokoll_styremote-08_2020.pdf
 protokoll_styremote-09_2021.pdf
 protokoll_styremote-10_2021.pdf
 protokoll_styremote-11_2021.pdf
 protokoll_styremote-12_2020.pdf


2019


 protokoll_styremote-01_2019.pdf
 protokoll_styremote-02_2019.pdf
 protokoll_styremote-03_2019.pdf
 protokoll_styremote-04_2019.pdf
 protokoll_styremote-05_2019.pdf
 protokoll_styremote-06_2019.pdf
 protokoll_styremote-07_2019.pdf
 protokoll_styremote-08_2019.pdf


2018


 protokoll_styremote-01_2018.pdf
 protokoll_styremote-02_2018.pdf
 protokoll_styremote-03_2018.pdf
 protokoll_styremote-04_2018.pdf
 protokoll_styremote-05_2018.pdf
 protokoll_styremote-06_2018.pdf
 protokoll_styremote-07_2018.pdf
 protokoll_styremote-08_2018.pdf
 protokoll_styremote-09_2018.pdf


2017


 protokoll_styremote-01-2017_signert.pdf
 protokoll_styremote-02-2017_signert.pdf
 protokoll_styremote-03-2017_signert.pdf
 protokoll_styremote-04-2017_signert.pdf
 protokoll_styremote-05-2017_signert.pdf
 protokoll_styremote-07-2017.pdf
 protokoll_styremote-08-2017.pdf
 protokoll_styremote-09-2017.pdf
 protokoll_styremote_10-2017.pdf


2016


 protokoll_styremote-01_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-02_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-03_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-04_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-05_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-06_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-07_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-08_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote-09_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote_10_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote_11_2016_signert.pdf
 protokoll_styremote_12_2016_signert.pdf


2015


 protokoll_styremote-01_2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-02_2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-03_2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-04_2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-05-2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-06-2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-07-2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-08-2015_signert.pdf
 protokoll_styremote-09-2015_signert.pdf