Innkalling til særkretsting i Alta

04.02.2018 Martin Frischknecht

Det innkalles til særkretsting i Finnmark Orienteringskrets i Alta søndag 18. februar kl. 09.00 i Alta på Scandic Hotel Alta. Tinget avsluttes med lunsj. 

NB! Kretsen arrangerer dessuten faglig samling lørdag 17. februar fra kl. 15.00 på Scandic Hotel Alta med fokus på rekruttering og strategier i o-miljøer i Finnmark. Vi håper flest mulig klubber finner også programmet lørdag ettermiddag og kveld interessant, slik at kretstinget blir en hyggelig og nyttig helg for alle. Programmet lørdag avsluttes med middag. Norges Orienteringsforbund har varslet at de ønsker å delta med representant. Beskrivelse av programmet publiseres her:
 

Forslag som skal behandles formelt på tinget, må være sendt styret senest to uker før tinget. Sakspapirene legges ut på kretsens hjemmeside senest en uke før tinget.

Iht. lov for FIOK § 16 skal kretstinget:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, saksliste  og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning.
5. Behandle regnskap for særkretsen  i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett for særkretsen.
9. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder.
    b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
    c) 2 revisorer.
    d) Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å
        oppnevne representantene.
    e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting.

På særkretstinget møter med stemmerett:
a) Særkretsens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
    - Inntil 16 medlemmer: 1 repr.
    - Inntil 40 medlemmer: 2 repr.
    - Mer enn 40 medlemmer: 3 repr.

Vel møtt på kretsting i Alta! Ta kontakt hvis spørsmål.

Referat fra forrige ting er vedlagt Protokoll fra kretstinget i 2017 .

Med vennlig hilsen 
Styret i Finnmark Orienteringskrets
v/Andreas Foss Westgaard
   Tlf. 913 28 270