Kart

Generelt:

Kartene er orienteringsklubbenes idrettsanlegg.

Nederst fnner du kartarkivet for klubbene i Aust Agder (i øyeblikket ute av drift). Hvis du ønsker å kjøpe kart, må du kontakte den enkelte klubb.

Skjemaer:

Her finner du skjemaet som skal sendes til AAOK ved oppstart av kartarbeid.

Her finner du skjemaet som skal sendes til AAOK for å søke om godkjenning av kart.

Skjemaene kan editeres i Adobe Reader.

Se også NOF's Skjema for anmelding av kart: Skjema anmelding kartarbeid

Retningslinjer for kartarbeid:

Retningslinjene gjelder når klubber som skal utarbeide nye eller revidere eksisterende kart.

Rutinedokument, Kartarbeid for AAOKs klubber
Klubbenes plan for fremtidige o-kart, revisjon av eksisterende o-kart og utarbeidelse av nye o-kart skal godkjennes av o-kretsen. Dette dokumentet omhandler rutiner som klubbene tilhørende AAOK, må forholde seg til når slikt kartarbeid planlegges og gjennomføres. Disse rutinene må følges for at kart kan bli godkjent av AAOK.

Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i NOFs retningslinjer for kartarbeid, og gir en enkel beskrivelse av de viktigste momenter som må følges opp under arbeidet med o-kart. Du finner mer informasjon om NOFs retningslinjer for kartarbeid her.

Orienteringskart er det viktigste verktøyet o-idrettens har for å sikre rekruttering. Godkjenning av kart, og oppfølging av klubbenes arbeid er et viktig verktøy for å sikre at arbeidet med kart utføres i tråd med de retningslinjer som legges for kvalitet. Ved en dynamisk prosess under arbeid med kart, vil klubbene få et støtteapparat å kontakte ved spørsmål eller usikkerhet. Samtidig sikrer vi kvaliteten til sluttproduktet ved at både klubbens representanter og kretsens kompetansepersoner kobles inn i kartprosjektene.

Forarbeid, planlegning og anmelding av planlagt kartarbeid
I. Før arbeidet med o-kart tar til, skal laget informere viltnemnda, organer og organisasjoner som representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser.

II. Kartarbeidet skal anmeldes til kretsstyret i den krets området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart, og vedlagt i anmeldelsen skal det foreligge:
- Oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn
- Tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan arbeidet er tenkt utført
- En redegjørelse for hvordan orienteringsgruppen har informert organer og organisasjoner (ref. I)

Søknadsskjema for oppstart av kartarbeid finner du under skjemaer øverst på denne nettsiden.

III. Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når kretsstyret har godkjent anmeldingen av kartarbeidet. Skal det søkes spillemidler, må kartet stå på kommunens handlingsplan for idrettsanlegg og være forhåndsgodkjent av kommunen

I tillegg gjelder;
- Nye konkurransekart skal følge gjeldende kartnorm. Unntak kan gjøres for konkurransekart som er beregnet for utøvere med behov for spesielle tilpasninger.
- Reklame og tekst/illustrasjoner forøvrig må ikke utformes slik at det virker forstyrrende på kartbildet. All tekst skal være nord-orientert.
- Politiske ytringer eller opprop må ikke forekomme på o-kart.

Godkjenning av nye og korrigerte kart
O-kretsen skal kontrollere synfaring og reintegning av alle konkurransekart før trykking. Kretsstyret kan også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. Reintegningskontrollen omfatter alt som trykkes på kartets forside. Kretsstyret kan godkjenne eller ikke godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan ankes inn for NOFs fagkomité.

Følgende informasjon ønskes ved søknad om godkjenning (fra synfarer/ klubb);
- Kort dokumentasjon av arbeidsmetode
- Synfarers-/ rentegners kommentarer
- Oversendelse av kart merket med spesielt interessante områder
- Ønsket godkjenningsdato (ref. tidligere innmeldt prosjektplan)

Søknadsskjema for godkjenning av kart finner du under skjemaer øverst på denne nettsiden.

Trykk og print av kart
- I K-løp og nærløp kan kartet trykkes i fire fargers offsettrykk med overtrykkingseffekt.
- I K-løp kan kartene skrives ut og/eller kopieres i henhold til den internasjonale kartnormen (ISOM2000) eller den internasjonale sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si at kartnormenes farger og symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det skal benyttes "overtrykkingseffekt" (se kartnormens punkt 3.5.2).
- For å kunne benytte annet enn offsettrykk til K-løp, må kartet produseres av en autorisert produsent.
- I K-løp med spesielle terrengtyper med svært lite gult og grønt vil det etter søknad til NOFs tekniske komité kunne være aktuelt å fravike kravet om overtrykkingseffekt. Dersom kart uten overtrykkingseffekt skal benyttes, må det søkes spesielt til NOFs tekniske komité for hvert arrangement med innsending av "prøvetrykk", i og med at en vurdering må gjøres i forhold til terrengtype.
- I nærløp skal kartet være godt lesbart

30. mai 2007
Teknisk,
Aust-Agder Orienteringskrets

 

Kartarkiv(for tiden ute av drift)

Trykk på ønsket klubb for å komme videre til kartoversikt.

Klubb

Antall kart

Kartoversikt

Kartplaner

Austre Moland IL

 

 

Birkenes IL

 

 

Dristug IL

 

 

Evje og Hornes IL

 

 

Express IL

 

 

Flosta IL

 

 

Gjerstad IL

 

 

Grane, IK

 

 

Hisøy OK

 

 

Hope IL

 

 

Høvdingen IL

 

 

Imås IL

 

 

Laget IL

 

 

Lia IL

 

 

Sandøya IL

 

 

Trauma IF

 

 

Varild IL

 

 

Vegårshei IL

 

 

Øyestad