Kart

 

Generelt:

Kartene er orienteringsklubbenes idrettsanlegg.

Nederst fnner du kartarkivet for klubbene i Norge (operativt fra primo 2020). Hvis du ønsker å kjøpe kart, må du kontakte den enkelte klubb.

Skjemaer:

Her finner du skjemaet som skal sendes til kretsen ved oppstart av kartarbeid. Kretsen bruker NOF sitt skjema.

Her finner du skjemaet som skal sendes til kretsen for å søke om godkjenning av kart.

Retningslinjer for kartarbeid:

Retningslinjene gjelder når klubber som skal utarbeide nye eller revidere eksisterende kart.

Rutinedokument, Kartarbeid for klubbene i kretsen
Klubbenes plan for fremtidige o-kart, revisjon av eksisterende o-kart og utarbeidelse av nye o-kart skal godkjennes av o-kretsen. Dette dokumentet omhandler rutiner som klubbene tilhørende kretsen, må forholde seg til når slikt kartarbeid planlegges og gjennomføres. Disse rutinene må følges for at kart kan bli godkjent.

Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i NOFs retningslinjer for kartarbeid, og gir en enkel beskrivelse av de viktigste momenter som må følges opp under arbeidet med o-kart. Du finner mer informasjon om NOFs retningslinjer for kartarbeid her.

Orienteringskart er det viktigste verktøyet o-idrettens har for å sikre rekruttering. Godkjenning av kart, og oppfølging av klubbenes arbeid er et viktig verktøy for å sikre at arbeidet med kart utføres i tråd med de retningslinjer som legges for kvalitet. Ved en dynamisk prosess under arbeid med kart, vil klubbene få et støtteapparat å kontakte ved spørsmål eller usikkerhet. Samtidig sikrer vi kvaliteten til sluttproduktet ved at både klubbens representanter og kretsens kompetansepersoner kobles inn i kartprosjektene.

Forarbeid, planlegning og anmelding av planlagt kartarbeid
I. Før arbeidet med o-kart tar til, skal laget informere viltnemnda, organer og organisasjoner som representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser.

II. Kartarbeidet skal anmeldes til kretsstyret i den krets området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart, og vedlagt i anmeldelsen skal det blant annet foreligge:
- Oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn
- Tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan arbeidet er tenkt utført
- En redegjørelse for hvordan orienteringsgruppen har informert organer og organisasjoner (ref. I)

Søknadsskjema for oppstart av kartarbeid finner du under skjemaer øverst på denne nettsiden.

III. Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når kretsstyret har godkjent anmeldingen av kartarbeidet. Se under for hvodan man søker spillemidler. Man kan også søke andre steder om midler, eksempelvis Gjensidigestiftelsen.

Om spillemiddelsøknader;

Man kan søke om midler til et to typer anlegg:

 • ordinært anlegg (man kan få inntil 33% i støtte)
 • nærmiljøanlegg (man kan få inntil 50% i støtte)

Ordinære anlegg: orienteringskart kan omsøkes for spillemidler med 1/3 av godkjent totalkostnad inntil kr. 700.000. Tilskuddet gis der tilskuddsberettigede kostnader overstiger kr. 75.000. Dvs beløpet må være mellom 75.000 - 700.000

Nærmiljøanlegg: orienteringskart kan søke om 50% av godkjent totalkostnad inntil kr. 300.000, hvor de tilskuddsberettigede kostnader overstiger kr. 50.000, dvs mellom 50.000 - 300.000 kr. Et o-kart som nærmiljøanlegg krever nesten alltid ekstra tiltak av o-klubben i forhold til å organisere et tilbud som tilgjengeliggjør kartet for nærmiljøet. Man må i søknaden argumentere for at primærbruken ikke er konkurransevirksomhet. Gjør man det, så kan man fortsatt bruke kartet i trening og konkurranser, samtidig som det er et nærmiljøanlegg. Etter samtale med de som jobber med dette i Agder fylkeskommune, så vil følgende type tiltak sannsynliggjøre dette:

 • lage gratis/rimelig tur-o på kartet
 • tilrettelegge o-aktiviteter for skoler på kartet (eksempelvis skoleorientering.no)
 • gjøre kartet tilgjengelig digitalt uten kostnad (på samme måte som en ballbinge er fritt tilgjengelig).
 • aktivt kommunisere tiltakene mot nærmiljøet.

Avslutningsvis bør klubbene ikke søke om nærmiljøanlegg, dersom kartet er langt fra boligområder, skoler ol - da er det neppe et nærmiljøanlegg.

Under er en punktliste som viser gangen i behandling av spillemiddelsøknader:

 1. Spillemiddelsøknader registreres på https://www.anleggsregisteret.no/. Forhåndsgodkjenning av kommunen er ikke lenger nødvendig, med mindre prosjektet ble påbegynt før juni 2019. Pass på å sende innenfor fristen, sjekk med din kommune. For mange er fristen 1. oktober.
 2. Innsendte søknader prioriteres av kommunens politikere i november/desember. Etter dette sendes det videre til fylkeskommunen.
 3. Administrasjonen i fylkeskommunen går deretter gjennom søknadene og sjekker at de er gyldige og gjør en ny prioritering av alle søknadene fra alle kommunene i fylket. Informasjon om søknaden er gyldig eller ikke sendes ut til de som har søkt i mars / april. 
 4. Fylkespolitikerne mottar en innstilling (den prioriterte lista med prosjekter) fra administrasjonen og behandler denne i slutten av mai. Her er de fri til å endre prioriteringen på prosjektene. De gjør den endelige prioriteringa og bestemmer hvem som får spillemidler.
 5. Administrasjonen i fylkeskommunen sender ut tildelingsbrev / avslagsbrev i juni. 

Verdt å merke seg:

 1. En gyldig søknad betyr ikke at du automatisk mottar spillemidler! Det er ca 20-30% av søkerne som får innvilget spillemidler til sitt prosjekt, resten får avslag.
 2. Man kan forsøke å informere politikerne på både kommune- og fylkesnivå for å fremme viktigheten av sitt prosjekt.
 3. Innstillinga fra fylkeskommunens administrasjon er offentlig. Den blir tilgjengelig en gang i mai. Her kan du sjekke hvordan ditt prosjekt ligger an.
 4. De som får avslag, kan søke på nytt året etter.
 5. Administrasjonskostnader kan maks utgjøre 5% av totalutgiftene
 6. Det må være minst 10 år siden man fikk spillemidler til kartet sist gang, eller særskilte grunner.

Momskompensasjon

For å kunne søke om å momskompensasjon, det vil si at man får tilbakebetalt moms, så må man ha betalt minimum 15.000 i moms. Dette kan være greit å vite om når man definerer størrelsen på prosjektet.


I tillegg gjelder;
- Nye konkurransekart skal følge gjeldende kartnorm. Unntak kan gjøres for konkurransekart som er beregnet for utøvere med behov for spesielle tilpasninger.
- Reklame og tekst/illustrasjoner forøvrig må ikke utformes slik at det virker forstyrrende på kartbildet. All tekst skal være nord-orientert.
- Politiske ytringer eller opprop må ikke forekomme på o-kart.

Godkjenning av nye og korrigerte kart
O-kretsen skal kontrollere synfaring og reintegning av alle konkurransekart før trykking. Kretsstyret kan også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. Reintegningskontrollen omfatter alt som trykkes på kartets forside. Kretsstyret kan godkjenne eller ikke godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan ankes inn for NOFs fagkomité.

Følgende informasjon ønskes ved søknad om godkjenning (fra synfarer/ klubb);
- Kort dokumentasjon av arbeidsmetode
- Synfarers-/ rentegners kommentarer
- Oversendelse av kart merket med spesielt interessante områder
- Ønsket godkjenningsdato (ref. tidligere innmeldt prosjektplan)

Søknadsskjema for godkjenning av kart finner du under skjemaer øverst på denne nettsiden.

Trykk og print av kart
- I K-løp og nærløp kan kartet trykkes i fire fargers offsettrykk med overtrykkingseffekt.
I K-løp kan kartene skrives ut og/eller kopieres i henhold til den internasjonale kartnormen (ISOM2000) eller den internasjonale sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si at kartnormenes farger og symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det skal benyttes "overtrykkingseffekt" (se kartnormens punkt 3.5.2).
For å kunne benytte annet enn offsettrykk til K-løp, må kartet produseres av en autorisert produsent.
- I K-løp med spesielle terrengtyper med svært lite gult og grønt vil det etter søknad til NOFs tekniske komité kunne være aktuelt å fravike kravet om overtrykkingseffekt. Dersom kart uten overtrykkingseffekt skal benyttes, må det søkes spesielt til NOFs tekniske komité for hvert arrangement med innsending av "prøvetrykk", i og med at en vurdering må gjøres i forhold til terrengtype.
- I nærløp skal kartet være godt lesbart

Agder orienteringskrets velger en anleggsansvarlig på kretsens årsmøte. Oppgavene i hovedsak knyttet til å utarbeide kartplaner sammen med klubber i kretsen, oppnevne kontrollører for nyproduserte kart og foreta den endelige godkjenningen av et nye kart. I tillegg kommer faglig hjelp til klubber som måtte trenge det.
 
Normalt er det medlemsklubbene som produserer kart og eier dem – se kartplanen for flere detaljer.  For kontakt med klubbene – se deres hjemmesider (lag i kretsen).

 

Kartarkiv (operativt fra primo 2020)

 

Kartarbeid i tidligere Vest Agder

Filnavn
Kartplan VAOK 2016-2021 (rev juni 2016)-v2 [72804].pdf
Kartplan VAOK 2019-2023 (rev sept 2019).pdf
Orienteringkart som tilhører klubber tilsluttet VAOK -v2[72781].pdf