Søke tilskudd

På denne siden kan du få informasjon om hvordan du skal søke ulike tilskudd fra Norges Orienteringsforbund og andre organisasjoner.


Aktivitetstilskudd klubb og krets 2020

Søknadsfrist 15. mars !  Utvidet til 20. mars !

Les brev om tilskuddsmidler til klubb og krets nøye før søknaden fylles ut ! Se tilskuddsbrev øverst på siden . I skrivene er det informasjon om hvilke tiltak det kan søkes på. 

Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Questback.

Link til søknadskjema: 

https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknadtilskudd2020Tiltaksplanen skal følge søknaden og lastes opp i det elektroniske søknadskjemaet. Mal for tiltaksplan klubb og krets med utfylt eksempel kan lastes ned fra vedlegget øverst på siden. 

Generelt skal tilskudd  gå til tiltak som sikrer flere aktive medlemmer og økt aktivitet i Norsk Orientering. Tiltak som bidrar til å rekrutterer og beholde unge utøvere i alder 6-25 år er spesielt prioritert.

Brosjyren «Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde» gir gode tips for hvordan bygge opp god klubbaktivitet. Du finner brosjyren: her

 Har du spørsmål, kontakt: lene.kinneberg@orientering.no
 

ANDRE SØKNADSBASERTE ORDNINGER

En fullstendig oversikt over støtte- og tilskuddsordninger hvor NIF sentralt er involvert i forvaltningen finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/


Spillemidler til utstyr 

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, der de tildeler klubbene midler inntil 33% av utstyrets kostnad. De siste årene har tildelt beløp ligget på i underkant av 20% av utstyrets kostnad. 
 

O-klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke på følgende utstyr:

  • Tidtakingsutstyr for elektroniske brikker (MTR (minitimerecorder), eScan mv), Startklokke, Postenheter (alle typer post-, start- og målenheter, poster og postutstyr), Utlånsbrikker for rekruttering (personlige brikker og rekrutteringspakker er ikke inkludert), Arrangementstelt og utstyr til Pre-o. NB! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette.

  • Samlet kostnad for utstyret må være minst 10 000,-

Informasjon om ordningen og søknadsprosedyrer sendes til klubbleders e-post adresse (hentet fra Sportsadmin) på høsten hvert år.

Innkjøpsperiode: Fra 1. januar til 31.12 for søknadsåret  ( Søknadsfrist for utstyr kjøpt og fakturert i 2019 er 4. mars 2020) 

Søknadsperiode: Klubbene søker i Norges Idrettsforbunds nettbaserte søknadsskjema i Sportsadmin. 

Dokumentasjon: Klubbene må dokumentere innkjøp av utstyr til Norges Orienteringsforbund innen søknadsfristen i februar. De klubber som har søkt midler vil få informasjon om dette.

Utbetaling: Utbetaling vil foregå etter at alle klubber som har blitt tildelt midler har dokumentert sine innkjøp. Utbetalingen vil skje til klubbens konto som er lagt inn i Sportsadmin.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til lonekarin.brochmann@orientering.no  ( Pre-o utstyr) eller oystein.hildeskor@orientering.no  (øvrig utstyr) 

 

Midler fra Sparebankstiftelsen

Støtte til friluftstiltak og andre aktivitetstiltak.
Mer informasjon finnes under http://www.sparebankstiftelsen.no
Søknadsfrist årlig : 1. februar og 1. september.

 

Voksenopplæringsmidler (VO-midler)

Forbund, kretser og klubber som arrangerer kurs med godkjent kursbeskrivelse kan få utbetalt voksenopplæringsmidler for gjennomført kurs. Forutsetningen er at kurset er registrert i www.idrettskurs.no. VO-satsene er for 2020 kr 88,- pr time med kurslærer og kr 66,- pr time uten kurslærer.
Informasjon om VO-midler kan leses her : https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
For spørsmål om godkjente kurs i orienterng og registrering, ta kontakt med lene.kinneberg@orientering.no   


Søknad om momskompensasjon på anlegg

Anleggseiere kan søke om kompensasjon av merverdiavgift, ved investering i orienteringskart. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år. Minstegrensen for søknad er kr. 15.000 i merverdiavgift.

Mer informasjon finner du her:

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/

 

Momskompensasjon for varer og tjenester

Det kompenseres for de kostnader som frivillige organisasjoner har ved kjøp av varer og tjenester. Det som skal rapporteres er de totale driftskostnadene. Innrapporteringa skal gjøres av idrettslagene. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år.
Les mer i : Forskrift om mva. for frivillige organisasjoner. ( se dokumenter )

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) (juni-desember)
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør bestemmes av idrettsrådet i plenum. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra juni – desember.
Les mer om LAM

 

Inkludering i idrettslag (feb./mars)
Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.
Les mer om inkludering i idrettslag

 

 

 

Grasrotandelen (hele året)
Grasrotandelen økte fra 5 til 7 prosent fra 1. januar 2018. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings hjemmesider. 

 

Gode rabattordninger for idrettslag (hele året)

Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.
Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

 

 

Vare- og tjenestemoms (august) (bytte ut med den som er der i dag)
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2017 ble 353 millioner kroner fordelt på 5521 idrettslag over hele landet. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april.

Les mer om vare- og tjenestemomskompensasjon.

 

Gjensidigefondet

Gjensidigefondet skal stimulere lokalsamfunnet gjennom å yde tilskudd til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.  Nærmere informasjon om søknadsprosess finner du på gjensidigestiftelsen.no

 

 

Hovedsponsorer