Søke tilskudd fra NOF

På denne siden kan du søke ulike tilskudd fra Norges Orienteringsforbund og andre organisasjoner.
 

Aktivitetstilskudd klubb og krets 2017

Søknadsfrist 15. mars !

Informasjonsskriv om søknadsprosedyre og grunnlaget for tilskudd til både klubber og kretser
blir lagt ut på denne siden i uke 7. 

- Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Questback. Link til søknadskjema : https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknad2017

- I tillegg til søknadskjema  søkere sende tiltaksplan på e-post til Orienteringsforbundet, lene.kinneberg@orientering.no .  Mal for tiltaksplan klubb og krets med utfylt eksempel kan lastes ned fra mappen "Tilskudd 2017"  i høyre meny.

Tilskuddsområdene:
Generelt skal tilskudd bidra til å bygge opp under tiltak som sikrer flere aktive medlemmer og økt aktivitet i Norsk Orientering. Tiltak som bidrar til å rekrutterer og beholde unge utøvere i alder 6-25 år er spesielt prioritert.

Brosjyren «Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde» gir gode tips for hvordan bygge opp god klubbaktivitet. Du finner brosjyren: her

Klubber kan søke tilskudd til tiltak innen  rekruttering barn og ungdom, kompetanseheving, integrering personer med funksjonsnedsettelse , skole/WOD, Finn- Fram dag, turorientering,forenklingstiltak,  jenteprosjekt 17-35 og oppstart/revitalisering klubber.

Kretser kan søke tilskudd til o-troll leire, Hovedløpsprosjektet, kretsaktivitet/samlinger 17-25, kompetanseheving/kurs, forenklingstiltak, jenteprosjekt 17-35 og oppstart/revitalisering klubber/distrikt.   

 Nærmere beskrivelse av tiltaksområdene i tilskuddsbrevet.

Har du spørsmål, kontakt: lene.kinneberg@orientering.no

ANDRE SØKNADSBASERTE ORDNINGER

Spillemidler til utstyr 

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, der de tildeler klubbene midler inntil 33% av utstyrets kostnad. De siste årene har tildelt beløp ligget på i underkant av 20% av utstyrets kostnad. 

O-klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke på følgende utstyr:

  • Tidtakingsutstyr for elektroniske brikker (MTR (minitimerecorder), eScan mv), Startklokke, Postenheter (alle typer post-, start- og målenheter, poster og postutstyr), Utlånsbrikker for rekruttering (personlige brikker og rekrutteringspakker er ikke inkludert), Arrangementstelt og utstyr til Pre-o. NB! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette.
  • Samlet kostnad for utstyret må være minst 10 000,-

Informasjon om ordningen og søknadsprosedyrer sendes til klubbleders e-post adresse (hentet fra Sportsadmin) i september/oktober hvert år.

Innkjøpsperiode: Fra 1. januar i søknadsåret til 1. februar påfølgende år.

Søknadsperiode: Klubbene søker i Norges Idrettsforbunds nettbaserte søknadsskjema i Sportsadmin som er åpent i september/oktober måned hvert år.

Dokumentasjon: Klubbene må dokumentere innkjøp av utstyr til Norges Orienteringsforbund innen begynnelsen av februar. De klubber som har søkt midler vil få informasjon om dette.

Utbetaling: Utbetaling vil foregå etter at alle klubber som har blitt tildelt midler har dokumentert sine innkjøp. Utbetalingen vil skje til klubbens konto som er lagt inn i Sportsadmin.

Spørsmål: Kontakt Vigdis Hobøl, vigdis.hoboel@orientering.no  

Midler fra Sparebankstiftelsen

Støtte til friluftstiltak og andre aktivitetstiltak.
Mer informasjon finnes under http://www.sparebankstiftelsen.no
Søknadsfrist årlig : 1. februar og 1. september.

 

Voksenopplæringsmidler (VO-midler)

Forbund, kretser og klubber som arrangerer kurs med godkjent kursbeskrivelse kan få utbetalt voksenopplæringsmidler for gjennomført kurs. Forutsetningen er at kurset er registrert i www.Sportsadmin.no. VO-satsene er for 2016 og 17 endret til kr 88,- pr time med kurslærer og kr 66,- pr time uten kurslærer.
 informasjon om VO-midler kan leses her : https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/. Les også informasjon her:

 

Søknad om momskompensasjon på anlegg

Anleggseiere kan søke om kompensasjon av merverdiavgift, ved investering i orienteringskart. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år. Minstegrensen for søknad er kr. 15.000 i merverdiavgift.
Søknader sendes elektronisk via denne linken
http://kkd-idrettsanlegg.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=92

 

Momskompensasjon for varer og tjenester

Det kompenseres for de kostnader som frivillige organisasjoner har ved kjøp av varer og tjenester. Det som skal rapporteres er de totale driftskostnadene. Innrapporteringa skal gjøres av idrettslagene. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år.
Les mer i : Forskrift om mva. for frivillige organisasjoner. ( se dokumenter )

 

Gjensidigefondet

Gjensidigefondet skal stimulere lokalsamfunnet gjennom å yde tilskudd til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.  Nærmere informasjon om søknadsprosess finner du på gjensidigestiftelsen.no

 

Skolekartprosjekt - NOF

Det er ingen søknadsordninger for klubber på dette området i 2015. Det skal i kommende periode arbeides mot Kunnskapsdepartementet der målsettingen er å få til finansiering av skolekart ved alle landets skoler. En spørreundersøkelse mot grunnskolen ble gjennomført i 2011