Søke tilskudd

 

På denne siden finnes informasjon om ulike tilskuddsordninger fra Norges Orienteringsforbund og andre organisasjoner.


Aktivitetstilskudd klubb og krets 2021

Søknadsfrist 21. mars! 

Les utlysningbrev om aktivitetsmidler til klubb og krets nøye før søknaden fylles ut ! Se tilskuddsbrev øverst på siden. I skrivene er det informasjon om hvilke tiltak det kan søkes på. 

Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Enalyzer. Lenken framgår av respektive utlysningsbrev.
Tiltaksplan skal følge kretsens søknad. Den lastes opp i det elektroniske søknadskjemaet. Mal for tiltaksplan til krets kan lastes ned fra vedlegget øverst på siden. 

Spørsmål, kontakt: lene.kinneberg@orientering.no
Krets Krets 2

ANDRE SØKNADSBASERTE ORDNINGER

En fullstendig oversikt over støtte- og tilskuddsordninger hvor NIF sentralt er involvert i forvaltningen finner du her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Alle med i orientering

Mer informasjon om denne ordningen finner du:  her


Spillemidler til utstyr 
Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning for utstyr.

O-klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke på følgende utstyr:

  • Utstyrspakke til pre-o
  • Tidtakerutstyr for elektroniske brikker (MTR (minitimerecorder), eScan mv)
  • Startklokke
  • Postenheter (alle typer post-, start- og målenheter, poster og postutstyr)
  • Utlånsbrikker til rekruttering (personlige brikker og rekrutteringspakker er ikke inkludert)
  • Arrangementstelt

NB! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette.
Samlet kostnad for utstyret må være minst 10 000,-

Informasjon om ordningen og søknadsprosedyrer sendes til klubbleders e-post adresse (hentet fra Sportsadmin) februar hvert år

Innkjøpsperiode: Fra 1. januar til 31.12 for søknadsåret  (Søknadsfrist for utstyr kjøpt og fakturert i 2020 er 10. mars 2021) 

Klubbene søker i Norges Idrettsforbunds nettbaserte søknadsskjema i Sportsadmin. 

Dokumentasjon: Klubbene må vedlegge faktura i søknadsskjemaet

Etter at alle søknader er behandlet, vil NIF tildele midlene. Alle søknader får den samme avkortningen dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. 

Mer info om ordningen finnes her (gå ned til spillemidler for utstyr): https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til lonekarin.brochmann@orientering.no
 

Midler fra Sparebankstiftelsen

Støtte til friluftstiltak og andre aktivitetstiltak.
Mer informasjon finnes under http://www.sparebankstiftelsen.no
Søknadsfrist årlig : 1.mai og 1. september.

 

Voksenopplæringsmidler (VO-midler)

Forbund, kretser og klubber som arrangerer kurs med godkjent kursbeskrivelse kan få utbetalt voksenopplæringsmidler for gjennomført kurs. Forutsetningen er at kurset er registrert i www.idrettskurs.no. VO-satsene er for 2020 kr 88,- pr time med kurslærer og kr 66,- pr time uten kurslærer.
Informasjon om VO-midler kan leses her : https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
For spørsmål om godkjente kurs i orienterng og registrering, ta kontakt med lene.kinneberg@orientering.no   


Søknad om momskompensasjon på anlegg

Anleggseiere kan søke om kompensasjon av merverdiavgift, ved investering i orienteringskart. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år. Minstegrensen for søknad er kr. 15.000 i merverdiavgift.

Mer informasjon finner du her:

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/

 

Momskompensasjon for varer og tjenester

Det kompenseres for de kostnader som frivillige organisasjoner har ved kjøp av varer og tjenester. Det som skal rapporteres er de totale driftskostnadene. Innrapporteringa skal gjøres av idrettslagene. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år.
Les mer i : Forskrift om mva. for frivillige organisasjoner. ( se dokumenter )

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) (juni-desember)
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør bestemmes av idrettsrådet i plenum. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra juni – desember.
Les mer om LAM

 

Inkludering i idrettslag (feb./mars)
Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.
Les mer om inkludering i idrettslag

 

  

Grasrotandelen (hele året)
Grasrotandelen økte fra 5 til 7 prosent fra 1. januar 2018. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings hjemmesider. 
 
Gode rabattordninger for idrettslag (hele året)
Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.

Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

  

Vare- og tjenestemoms (august) (bytte ut med den som er der i dag)
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2017 ble 353 millioner kroner fordelt på 5521 idrettslag over hele landet. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april.

Les mer om vare- og tjenestemomskompensasjon.

 

Gjensidigefondet

Gjensidigefondet skal stimulere lokalsamfunnet gjennom å yde tilskudd til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.  Nærmere informasjon om søknadsprosess finner du på gjensidigestiftelsen.no

 

 

 

Hovedsponsorer