Kretsledermøtet

 

 

Kretsledermøtet bestårav Forbundsstyret og kretslederne eller kretsstyremedlemmer med fullmakt fra kretsstyrene. Kretsledermøtet avholdes minst to ganger i tingperioden og sammenkalles av Forbundsstyrets leder eller når minst halvparten av kretslederne forlanger det.

Kretsledermøtet innkalles med minst 4 måneders varsel. Forslag som ønskes oppsatt på saklisten, må være Forbundsstyret i hende minst 8 uker før møtet. Forslag kan fremmes av Forbundsstyret og orienteringskretsene. Saksliste skal være utsendt til orienteringskretsene senest 3 uker før møtet. Forslag til endringer i konkurransereglene og likestilte regler som ikke er ført opp på utsendt sakliste kan ikke tas opp til behandling.

Kretsledermøtet er vedtaksført med det antall styremedlemmer og godkjente kretsrepresentanter som møter.

Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for Forbundstinget til endelig avgjørelse.

Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi Forbundsstyret råd i de saker det ønsker.Sakspapirer KLM 2023


Vedlegg til sak 6,2 - UNO
 
Signert protokoll Kretsledermøte 2022


Sakspapirer Kretsledermøte 2022


Vedlegg til sak 6.1.1 Implementering av midlertidig forskrift


Vedlegg til sak 7.1 Forslag om like vinnertider for damer og herrer

Vedlegg til sak 7.2 Mal for o-kretsenes lover


Vedlegg til sak 7.3 Plan utvikling kartarkiv.no

 


 


Innkalling Kretsledermøtet 2022


Protokoll Kretsledermøte 2021

Vedlegg 1 - Protokoll KLM

 

Sakspapirer Kretsledermøte 2021

 

Sak 6.1.1, medaljeberettigelse i NM orientering, saksdokumenter

 

Sak 6.1.3_vedlegg 1_Deltakelse i o lop 2020 og 2021

 

Sak 6.1.3_vedlegg 2 _Oppsummering undersøkelse klasse-og løypetlbud

 

Sak 6.1.3_vedlegg 3 _Nye klasser og løypenivå fra 2022


Sak 6.1.3_vedlegg 4_endringer i konkurranseregler
 

Sak 7.2,_vedlegg 1_utkast Strategidokument

 

Sak 7.3_vedlegg 1_TurO-klubber

 

 


Innkalling til Kretsledermøte 29. oktober 2021

 

Signert protokoll kretsledermøte 2020

 


 

 

Sakspapirer Kretsledermøte 2020

 


Innkalling til Kretsledermøte 6. november 2020


Signert protokoll ekstraordinært kretsledermøte juni 2020


Innkalling til ekstraordinært Kretsledermøte 24. juni 2020


Protokoll fra Kretsledermøte 2019


Vedlegg 1


Vedlegg 2

 

Vedlegg 3

 


Sakspapirer


Retningslinjer ved kretssammenslåing


6.1 KLM Deltakelse i Hovedløp og O-landsleir

 

Hovedløp_Statistikk deltakelse 1990-2019

 

7.1.2 Forslag til endringer av regeler i konkurransereglene fra pre-o utvalget

 

Arbeidsgruppe NO - rapport

 

 

 

 

 

 

 

Innkallingen ser du: her

.

Kretsledermøtet 2018 fant sted 16.november 2018 på Quality Airport Hotell Gardermoen Øst.
 
Innkalling til Kretsledermøte 2018 finner du: her


Sakspapirer til Kretsledermøtet finner du: her


Vedlegg til sak 6.1 Mosjon og medlemskap finner du: her  


Signert protokoll for Kretsledermøtet høsten 2018 ser du: her

Presentasjoner fra Kretsledermøtet:

Mosjon og medlemskap

Konkurranseregler, kartregler og regler for NM/Hovedløp

Stemplingssystem

Klasse og løypetilbud

Ungdomsrepresentanter i kretsstyrene

 

Kretsledermøtet 2017 ble avholdt fredag 17. november:

Protokoll Kretsledermøte 2017
 

Vedlegg til protokoll Kretsledermøte 2017

 

 

Innkalling

Sakspapirer

 

Kretsledermøtet 2016  ble avholdt på Gardermoen fredag 18. november 2016 på Comfort Hotel RunWay.

 

Saksliste og tidsplan Kretsledermøtet 2016

 

Protokoll NOFs kretsledermøte 2016-signert

 

Sakspapirer til Kretsledermøtet 2015:

Saksdokumenter KLM 2015

Signert protokoll kretsledermøtet 2015

 

Nedenfor ser du dokumentene som dannet grunnlaget for innledningene under de ulike punktene på Kretsledermøtet høsten 2015:

 

Innledninger Kretsledermøte 2015

Generalsponsor

Hovedsponsorer