Forsikringer

På denne siden finner du oversikt over forbundets forsikringsordninger.

 

Kontakt nof@orientering.no om du har spørsmål i tilknytning til forsikringsordningene.

 

Skadeforsikring for utøvere

Dette er en frivillig forsikring for alle over 13 år, som gir veldig god dekning. (alle t.o.m 12 er dekket av NIFs barneidrettsforsikring)

 

Link til forsikringsvilkår: her

 

 

Arrangørforsikring
Norges Orienteringsforbund (NOF) har tegnet en arrangørforsikring i Tryg Forsikring. (Henvendelse via NOF.)
Forsikringssummen er på kr. 10 000 000,-. Egenandel ved enhver skade er kr. 6.000,-. Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar i egenskap av nedennevnte.

Forsikringen omfatter arrangør av orienteringsløp eller arrangementer i tilslutning til orienteringsidrett. Forsikringen gjelder foruten Norges Orienterings­forbund også for kretser og lag tilsluttet forbundet. Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade de enkelte deltakere volder hverandre og heller ikke deltakernes rent personlige erstatningsansvar. Ansvar for skade ved skogbrann er ikke dekket av polisen.

Kombinert tjenestereise
Ved representasjon for Norges Orienteringsforbund er ledere, trenere og løpere forsikret i Tryg Forsikring, avtalenr. 5270261. Avtalenr. må oppgis ved alle henvendelser!

Dersom forsikrede pga. ulykke eller sykdom har behov for assistanse, kan slik fås ved henvendelse til:

•SOS International, Vesterbrogade 74, DK-1620 København V, tlf. +45 33 27 72 33, telex DK 15124, telegram SOSinter, faks +45 33 27 72 27
•Tryg Norge 04040.

Skade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på telefon 02800.. 
 

Utdrag fra vilkår nr. RM 230
Forsikringssummene er:

•Reiseulykke kr 100 000- ved dødsfall, kr. 300 000,- ved invaliditet
•Reisegods - inntil kr. 15 000,-
•Reiseforsinkelse - inntil kr. 10.000,-
•Reiseansvar - samlet erstatning kr. 6.000 000,- for alle skader i forsikringsåret

Reiseulykke/hjemtransport/reiseavbrudd

•Reiseulykke: opptil kr. 800 000,- for alle forsikringstilfeller i forsikringstiden
•Hjemstransport: ubegrenset
•Reiseavbrudd: inntil kr. 15.000,-

Det er en forutsetning at man er bosatt i Norge og medlem av Norsk Folketrygd, og at man kan antas til forsikring. Forsikringen gjelder i hele verden, forutsatt at reisen foregår i forsikrings- takerens tjeneste (NOF). Reisen må medføre minst en natts opphold utenfor hjemmet, eller at det benyttes fly.

Plikter og forholdsregler ved skade på person
Forsikrede må uten ugrunnet opphold søke lege og nøye følge dennes forskrifter og snarest melde skaden til Vesta. Erstatning utbetales så snart det er lagt fram legitimert oppgave over utgiftene.
Kopi av skademelding sendes NOF.

Plikter og forholdsregler ved skade/tap av reisegods
Forsikrede må uten ugrunnet opphold selv melde skaden/tapet til Vesta. Forsikrede plikter å bevise riktigheten av kravet og rette seg etter de anvisninger som blir gitt. Tyveri eller ran må meldes til politiet på stedet. Hvis dette ikke er mulig, må skriftlig bekreftelse fra reiseleder (leder/trener fra NOF er ikke reiseleder i følge forsikringen, i og med at disse er dekket av samme forsikring), hotell, transportselskap e.l. foreligge.

Reisegodsdekning omfatter bl.a.:

•Enkeltgjenstander: kr. 8.000,- - maks. (transport av/skade på sykkel inntil kr. 2.000,-)
•Sjekker/billetter/pass: kr. 5.000,- - maks. pr. skadetilfelle
•Ran/tyveri av penger: kr. 2.000,- - pr. skadetilfelle (som sikrede bærer på seg)
•Ran/tyveri av penger: kr. 3.000,- - pr. skadetilfelle (fra safe)
•Tyveri fra bil hensatt mer enn ett døgn: kr. 2.000,- - maks. pr. person. (Gjelder ikke separat låst bagasjerom.)

Kopi av skade-/tapsmelding sendes NOF.

Ved henvendelse til NOF kan fullstendige forsikringsvilkår fås.

NIFs barneidrettsforsikring
Norges Idrettsforbund har med virkning fra 1. januar 2001 inngått en forsikringsavtale med forsikringsselskapet If. Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 12 år.

Forsikringen betales av NIF.

Utdrag fra vilkårene
Følgende er forsikret

•Medlemmer av lag tilsluttet NIF.
•Flyktninger/asylsøkere.
•Valgte/utpekte trenere, ledere og dommere for de aktuelle medlemmer.
•Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet.
•Deltakere på godkjente idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret. Tidsbegrensede idretts­skoler/særidrettsskoler inngår ikke i ordningen.

Forsikringen omfatter

•Idrettsskader i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
•Ulykkesskader som inntreffer i forbindelse med reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Forsikringssummene er

•Erstatning ved idrettsdødsfall: kr. 10.000,-
•Ved invaliditet kr. 300.000,-
Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr. 300.000,- økende med 2 % for hver invaliditetsgrad over 50 %, inntil maksimal utbetaling kr. 600.000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.
•Behandlingsutgifter inntil kr. 15.000,-
•Tannskader inntil kr. 15.000
•Egenandel ved behandlingsutgifter kr. 500,-

Melding om skade
Skade som omfattes av avtalen skal snarest sendes/meldes If på egen blankett.

Skademelding
Trener eller leder skal bekrefte de opplysninger på skademeldingen som angår laget, og at årets kontingent er betalt. Ved krav om dekning av utgifter, vedlegges originalkvitteringer.

Skademeldingen sendes If Oppgjør Ulykke, Postboks 240 1326 Lysaker, tlf. 02400.

Nærmere informasjon om forsikringen fås ved henvendelse til Idrettskretsen, Idrettens forsikringskontor, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo eller via internett: www.nif.idrett.no

Generalsponsor

Hovedsponsorer