Forbundsstyret

Forbundsstyret består av president, visepresident, tre styremedlemmer med særskilt fagansvar, et frittstående styremedlem og to varamedlemmer.

Du kan se spillereglene for styret: her

Forbundsstyret møtes 8-10 ganger pr år. Saker som ønskes behandlet sendes til administrasjonen senest to uker før styremøte.

Forbundsstyret vedtok i styremøte 22. april 2016 de fremlagte retningslinjene til refusjon og kostnadsdekning ved styrearbeid med de justeringer som fremkom i møtet.

Retningslinjene ser du nedenfor.

Forbundsstyret vil videreføre den gode tradisjonen for åpenhet og transparens. Forbundsstyret vedtok full åpenhet rundt forbundets virksomhet, ressursbruk og regnskap, med de begrensninger som er dekket av norsk lov mht personvern. Styret vil gjøre tilgjengelig styremedlemmers og GS sine reiseregninger på forespørsel.

Eventuelle kostnader i forbindelse med fremleggelse av dette, må dekkes av den som etterspør opplysningene, slik at dette ikke belastes fellesskapets knappe ressurser.

Les mer: her
 

 

I bunnen av siden ser du sakslister og protokoller fra styremøtene.

Forbundsstyret består av:

President

Astrid Waaler Kaas-1
Astrid Waaler Kaas
Adresse: Lillevannsveien 26, 0788 OSLO 
Mobil:  +47 41 40 74 47
Epost:  astrid@dakas.no

Visepresident

Kjell_Einar_A-150.jpg

Kjell Einar Andersen
Adresse: Vestgårdveien 3, 1735 Varteig
Telefon hjemme:  91616740
Telefon mobil: 91616740
Epost: kean@sarpsborg.com


Styremedlem:

 Sondre Sande Gullord-150.jpg

Sondre Sande Gullord
Adresse: Ragna Nielsens vei 20-02, 0592 Oslo
Mobil: 957 93 324
E-post: ssgullord@gmail.com
 
Styremedlem med særskilt ansvar for landslag og toppidrett:

Norge_Kaas-150.jpg
Dag Kaas
Adresse: Lillevannsveien 26, 0788 OSLO 
Telefon hjemme:
Telefon mobil:  91815240
E-post: dag@dakas.no

Styremedlem med særskilt ansvar for arrangement, teknikk og lovverk:

Dag Ausen-2018.png
Dag Ausen
Adresse: Hubrovegen 34, 3940 Porsgrunn
Telefon mobil: 930 59 316
E-post: Dag.Ausen@imatis.com

Styremedlem med særskilt ansvar for bredde og opplæring:

 Gunhild_B-150.jpg

Gunhild Bredesen
Adresse: Husbyveien 119, 7655 Verdal
Telefon: 99575708
E-post: gunhild.bredesen@levanger.kommune.no

Varamedlem

Aurora Fossøy-250.jpg

Aurora Fossøy
Adresse: Herman Krags vei 11- 31, 7050 Trondheim
Telefon mobil: 941 58 131
E-post: aurorafossoy@hotmail.com

Varamedlem


Stein Blomseth
Adresse: Amagerveien 4 A, 0771 Oslo
Telefon mobil: 911 92 114
E-post: stein.blomseth@gmail.com

 

 

 

 

 

Styrets oppgaver

(fra Forbundets lover)

Norges Orienteringsforbund ledes og forpliktes av Forbundsstyret, som er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene.

Forbundsstyret skal:
1) Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2) Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve dets faglige myndighet.
3) Påse at NOFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Forbundstyret skal videre påse at NOF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Jfr. NIFs lov § 2-17.
4) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5) Oppnevne medlemmer av råd og utvalg etter oppdrag fra Forbundstinget eller som Forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat, instrukser og retningslinjer for disse.
6) Vedta delegeringsreglement.
7) Inngå avtaler om mediarettigheter knyttet til orienteringsaktiviteter, jfr. § 18 og NIFs lov § 14-2.
8) Bestemme administrasjonsordningen, ansette generalsekretær, fastsette lønn og arbeidsinstrukser for de tilsatte og bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk.
9) Fastsette regler og satser for tillitsvalgtes godtgjørelse, jfr. § 6.
10) Oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til IOFs styre og underliggende komitéer.
11) I samråd med norsk medlem av IOFs styre og komiteer diskutere NOFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske og idrettsfaglige saker.
12) Følge opp saker om forgåelser og overtredelse av dopingreglene i henhold til NIFs lov kapittel 11 (Straffebestemmelser) og 12 (Doping), jfr § 9.
13) Ha det overordnede ansvar for utarbeiding av terminliste.
14) Bestemme tid, sted og deltakerantall for Norgesmesteskap og likeartede løp, oppnevne teknisk delegert og overvåke organisasjonsmessige opplegg for disse konkurransene.
15) Vedta retningslinjer for deltakelse i internasjonale mesterskap, landskamper og internasjonale konkurranser, fastsette troppenes størrelse, ta ut representasjonsløpere og oppnevne ledere.
16) Utarbeide årsberetning og regnskap samt forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett, bestemme tid og sted for Forbundstinget og sørge for innkalling og de nødvendige forberedelser til dette.
17) Arbeide for at tvister med tilknytning til NOF eller underordnede organisasjonsledd med endelig virkning søkes løst innen NOFs egne styrende og dømmende organer.


Forbundstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
Forbundstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av IOFs styre og komiteer når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representantene møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra alle forbundsstyremøter.

Årsberetninger Sakslister styremøter Protokoller styremøter 2020 Protokoller styremøter 2019 Protokoller styremøter 2018 Protokoller styremøter 2017 Protokoller styremøter 2016 Protokoller styremøter 2015

Hovedsponsorer